Przetargi.pl
Wykonanie badań społecznych: Świętokrzyskie -Podmioty Ekonomii Społecznej - stan i perspektywy oraz Świętokrzyskie rodziny zastępcze 2011.

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3443347, 3421549, 3421602 , fax. 041 3445265
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
  al. IX Wieków Kielc 3 3
  25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3443347, 3421549, 3421602, fax. 041 3445265
  REGON: 29101900500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sejmik.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie badań społecznych: Świętokrzyskie -Podmioty Ekonomii Społecznej - stan i perspektywy oraz Świętokrzyskie rodziny zastępcze 2011.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań społecznych: Świętokrzyskie -Podmioty Ekonomii SPOŁECZNEJ- stan i perspektywy oraz Świętokrzyskie rodziny zastępcze 2011. W projekcie ROPSiZ Edukacja receptą na lepsze jutro zaplanowano wykonanie 2 badań społecznych: Świętokrzyskie -Podmioty Ekonomii SPOŁECZNEJ - stan i perspektywy oraz Świętokrzyskie rodziny zastępcze 2011. Konieczność realizacji badań społecznych w projekcie systemowym ROPSiZ wynika z rekomendacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, która jako Instytucja Zarządzająca zobowiązała Instytucje Pośredniczące (Biuro PO KL ŚBRR) do umieszczenia w Planach Działania ( dla Poddziałania 7.1.3 ) na rok 2011 - przeprowadzenie badań społecznych. Plan działania na rok 2011, dla projektu Edukacja recepta na lepsze jutro zakłada wskaźnik - przeprowadzenie 2 badań społecznych w zakresie polityki społecznej. 2. Cel główny oraz cele szczegółowe badania społecznego Głównym celem badań jest poznanie stanu aktualnego oraz perspektyw dla rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, oraz stanu i możliwości powstawania nowych rodzin zastępczych. Badanie pozwoli na ujawnienie barier i ograniczeń w naszym województwie oraz wskaże rekomendacje pozwalające na rozwój. CZĘŚĆ I Świętokrzyskie -Podmioty Ekonomii Społecznej - stan i perspektywy. CZĘŚĆ II Świętokrzyskie rodziny zastępcze 2011.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 731100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Proponowane dodatkowe metody badawcze
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sejmik.kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach