Przetargi.pl
Przebudowa klatek schodowych oraz korytarzy w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św.

Starostwo Powiatowe - Zarząd Powiatu ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka 37
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2476965 , fax. 041 2476610
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe - Zarząd Powiatu
  ul. Iłżecka 37 37
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2476965, fax. 041 2476610
  REGON: 29101853700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowiec.starostwo.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa klatek schodowych oraz korytarzy w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach zadania pod nazwą przebudowa klatek schodowych oraz korytarzy w budynku Zespołu szkół Nr 3 w Ostrowcu Św. zostanie wykonana wymiana wyeksploatowanych posadzek korytarzy na nowoczesną wykładzinę z tworzywa sztucznego typu Tarkett.Remont klatki schodowej polegający na obłozeniu schodów płytkami gresowymi oraz montaż balustrad schodowych ze stali nierdzewnej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ostrowiec.starostwo.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach