Przetargi.pl
Wykonanie instalacji wodociągu ochrony przeciwpożarowej w budynkach przy ul. Barwinek 22, 23, 24 w Kielcach

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Pionier" ogłasza przetarg

 • Adres: 25-150 Kielce, ul. Barwinek 29
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 361 18 26 , fax. 41 362 06 71
 • Data zamieszczenia: 2016-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Pionier"
  ul. Barwinek 29 29
  25-150 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 361 18 26, fax. 41 362 06 71
  REGON: 00048510900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sbmpionier.pl zakładka Przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa PIONIER - Zamówienie nie podlegające Pzp

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie instalacji wodociągu ochrony przeciwpożarowej w budynkach przy ul. Barwinek 22, 23, 24 w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie instalacji wodociągu ochrony przeciwpożarowej w budynkach przy ul. Barwinek 22, 23, 24 w Kielcach 2.Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: a)Opis wraz z projektami i przedmiarami - stanowiący Załącznik nr 7 ,7a,7b,7c,7d,7e,7f do SIWZ, b)Projekt Umowy - stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie 6 300,00 PLN (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych 00/100). 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 03.08.2016r do godz. 9.30.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.sbmpionier.pl zakładka Przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach