Przetargi.pl
Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gminie Końskie

Gmina Końskie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1/24
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3723249, 3723720 , fax. 041 3722955
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Końskie
  ul. Partyzantów 1/24 1/24
  26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3723249, 3723720, fax. 041 3722955
  REGON: 29100979700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umkonskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gminie Końskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa stadionu lekkoatletycznego w Gminie Końskie, który stanowi część składową kompleksu rekreacyjno-turystyczno-kulturalnego znajdującego się na działce nr 6247/2 położonej w Końskich przy ul. Południowej. Budowa stadionu obejmuje dwa zadania: Zadanie Nr 1 - Budowa boiska piłkarskiego, areny lekkoatletycznej oraz zagospodarowanie terenu, w szczególności: 1) budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego 105m x 68m o nawierzchni z trawy naturalnej; budowa 400-metrowej 6-torowej bieżni okrężnej oraz bieżni prostej 100-metrowej o nawierzchni kauczukowej każda; budowa żelbetowej, ziemnej, zadaszonej trybuny dla kibiców gospodarzy na 1568 miejsc siedzących; budowa ziemnej odkrytej trybuny dla kibiców drużyny gości na 140 miejsc siedzących o konstrukcji żelbetowej, płytowej; ławki w amfiteatrze na 400 miejsc; budowa parkingu dla autobusów kibiców drużyny gości z 3-ma stanowiskami oraz placem manewrowym o wymiarach 20m x 20m z kostki brukowej gr. 8 cm w kolorze szarym ze sfazowaniem; budowa placu postojowego dla samochodów służb bezpieczeństwa i służb ratowniczych z kostki brukowej gr. 8 cm w kolorze szarym ze sfazowaniem; budowa ciągów pieszych wokół trybun dla kibiców z asfaltu lanego; budowa pozostałych ciągów pieszych z kostki brukowej gr. 8 cm w kolorze ciemno-czerwonym bez sfazowania; budowa drogi dla pojazdów kołowych o szer. 5,30 m pełniącej funkcję drogi pożarowej z kostki brukowej gr. 8 cm w kolorze szarym ze sfazowaniem; budowa drogi dla autobusów kibiców gości o szer. 6,00 m wraz ze zjazdem z ul. Olimpijskiej z kostki brukowej gr. 8 cm w kolorze szarym ze sfazowaniem; budowa schodów terenowych na gruncie wylewanych na budowie z betonu B20, zbrojonych siatką stalową, z balustradami mocowanymi policzkowo; budowa nowego ogrodzenia zgodnie z projektem zagospodarowania terenu w analogicznym zakresie jak opisana niżej rozbiórka wraz z budową ogrodzenia na terenie stadionu lekkoatletycznego z furtkami i bramami; budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej od ZKP i oświetleniowej na terenie stadionu lekkoatletycznego oraz przebiegającej równolegle do drogi dla pojazdów kołowych o szer. 5,30 m od strony zachodniej; budowa instalacji kanalizacji deszczowej czystej powiązanej z drenażem pod boiskami, poza odcinkiem od studzienki nr D39 do studzienki nr D46 istn. Oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej brudnej; budowa instalacji wodociągowej wraz z odcinkami poza zakresem objętym dokumentacja projektową zamienną; do Wykonawcy tego zadania nie należy wykonanie odcinków instalacji zewnętrznych opisanych w zadaniu nr 2; 2) rozbiórka istniejącego ogrodzenia całego kompleksu rekreacyjno-turystyczno- kulturalnego od strony wschodniej w części począwszy od kortów tenisowych w kierunku południowym, od strony południowej i wschodniej oraz od strony północnej w części począwszy od zachodniej granicy do wschodniej krawędzi drogi dojazdowej; rozbiórka obiektów kubaturowych i liniowych istniejących w chwili obecnej, w tym jednokondygnacyjnych budynków o łącznej pow. zabudowy ok. 360 m2, pełnowymiarowe boisko piłkarskie, 2 trybuny ziemne o pow. zabudowy 700 m2 każda, ciągi piesze i jezdne z kostki betonowej i płyt chodnikowych, kanalizacja sanitarna, deszczowa, ogrodzenie wokół boiska; 3) realizacja małej architektury: - 6 ławek z oparciem wolnostojących i 36 koszy na śmieci, - ławek o pojemności 400 widzów - przed sceną do występów artystycznych, - słupów oraz masztów oświetleniowych, - palisad betonowych dł. 10m, 13m, 5,5m, h=0,5m, słupki 1,2m, - betonowych płyt ażurowych - pow. 10m2 4) likwidacja istniejącego drzewostanu w liczbie ok. 147 szt. drzew; 5) nasadzenie: drzew iglastych (świerk pospolity Acrocona - szt. 45 oraz krzewów iglastych (tuja zachodnia Smaragd) - szt. 78 w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym; 6) budowa ścieżki rowerowej z asfaltu lanego o szer. 2,5 m na całej długości od strony południowej (także z częścią poza granicami opracowania dokumentacji projektowej zamiennej), na całej długości od strony zachodniej i w części od strony północnej w granicach określonych dokumentacją projektową zamienną; 7) likwidacja tymczasowej skrzynki energetycznej i włączenie oświetlenia istniejącego boiska o nawierzchni sztucznej do tablicy rozdzielczej głównej usytuowanej w pomieszczeniu technicznym w budynku zapleczowo-biurowym. 8) Wykonawca zobowiązuje się do bezusterkowego wykonania przedmiotu zamówienia, sporządzenia dokumentacji powykonawczej, a po zakończeniu budowy do złożenia na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa- kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz uzyskanie świadectwa PZLA pozwalającego na przeprowadzenie na stadionie oficjalnych zawodów lekkoatletycznych Program użytkowy stadionu lekkoatletycznego został zaprojektowany w oparciu o wytyczne programowo-funkcjonalne wg PZLA. Arena lekkoatletyczna ma się składać z boiska do piłki nożnej o pow. całkowitej 8370 m2 i nawierzchni z trawy naturalnej oraz areny lekkoatletycznej o pow. całkowitej z wirażami 6650 m2 i nawierzchni kauczukowej. Program areny lekkoatletycznej stanowią: bieżnia okrężna, rów z wodą, skocznia do skoku w dal i trójskoku , skocznia do skoku wzwyż, skocznia do skoku o tyczce z dwoma zeskoczniami, rzutnia do pchnięcia kulą, rzutnia do rzutu oszczepem, rzutnia do rzutu dyskiem i młotem. Na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz Wymagań PZLA dot. budowy i wyposażenia stadionu przy ubieganiu się o przyznanie organizacji zawodów rangi mistrzostw Polski (PZLA - Polski Związek Lekkoatletyczny) Zamawiający formułuje następujące warunki techniczne, jakościowe i użytkowe dotyczące nawierzchni syntetycznej. Jako nawierzchnię sportową przyjmuje się prefabrykowaną wykładzinę kauczukową o następujących minimalnych parametrach techniczno - użytkowych: Poz. Określenie parametru, jednostka Wartość wymagania 1 Grubość całkowita - podstawowa (mm) 13 2 Przepuszczalność dla wody Nie 3 Konstrukcja: prefabrykowana wykładzina kauczukowa, nieprzepuszczalna dla wody, montowana przez klejenie do podłoża na całej powierzchni za pomocą kleju poliuretanowego. - 4 Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) 0,55 5 Odkształcenie pionowe (mm) 2,2 6 Pochłanianie wstrząsów (%) 40 7 Szerokość rolki (cm) 122 8 Ciężar właściwy (kg/m2) 11,5 Na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zamawiający formułuje następujące warunki techniczne, jakościowe i użytkowe dotyczące murawy naturalnej przeznaczonej na boisko do piłki nożnej: PRODUKCJA TRAWY Obsiewana i przemysłowo pielęgnowana darń murawy naturalnej powinna by przygotowania przez firmę specjalistyczną. W chwili przedstawienia oferty, Wykonawca musi posiadać rezerwację murawy, która została wybrana do wbudowania na płycie boiska i otrzymała dokument, roboczo zwany paszportem. Paszport darni powinien określać: - wiek darni (datę wysiewu), - lokalizację, - mieszankę nasion. Minimalne parametry dotyczące darni naturalnej: - szerokość rolki: min 120 cm, układana maszynowo za pomocą specjalistycznego sprzętu. - wiek murawy: nie mniejszy niż 1,5 roku, nie większy niż 2,5 roku. Wiek murawy należy potwierdzić odpowiednim dokumentem (paszportem). Trawa naturalna - właściwości : Trawa z rolki hodowana w okresie 12-24 miesiące Parametry trawy: Grubość 1,5cm -2,0 cm, Wymiary 40x min120 cm, Ciężar 1 m2 ok.23 kg, Do transportu - materiał waletowany po 50 m2 Skład gatunkowo-odmianowy mieszanki: Gatunek Odmiana Udział w mieszance: -życica trwała Taya, Stadion 50% -wiechlina łąkowa Conni, Mirakle 40% -kostrzewa czerwona Oliwia, Mirena 10% Skład winien spełnia wymagania darni przygotowywanych na boiska sportowe dla piłki nożnej i być zgodny z normą opracowaną przez Polską Izbę Nasienną 2004 r. Wydanie IHAR. Darń niezależnie od składu początkowego może ulegać zmianom w zależności od użytkowania trawnika, pielęgnacji, warunków glebowych i pory roku. Życica trwała zapewnia na boisku szybką regenerację po zniszczeniach związanych z grą, Wiechlina łąkowa - trwałość darni przez wiele lat, a kostrzewa czerwona jako klapa bezpieczeństwa utrzymuje zieleń na ubogich i niedostatecznie nawodnionych powierzchniach. Wzmocnienie murawy naturalnej W obrębie obu pól bramkowych (2x18,32x5,50m) boiska z murawą naturalną, ułożyć darń z rolki o grubości min.5cm, ze wzmocnieniem w postaci maty (wykładziny tkanej typu trawa syntetyczna) przygotowanej i przeznaczonej jako wzmocnienie trawy naturalnej. Powierzchnia całkowita ze wzmocnieniem: 201,52m2. Wymagania minimalne dla części wzmocnionej: - wysokość całkowita : 72 mm - rodzaj włókna: 100% polietylen, monofil, grubo minimalna:150mikronów, - kolor włókien: : zielony w dwóch odcieniach - nasycenie włókna (dtex) : 30.000 - gęstość splotów : 1.600/m2 , - osnowa : dwa rodzaje włókna - tkanina z polipropylenu, przepleciona przez bazową tkaninę, podlegającą biodegradacji, - technologia produkcji: tkanie - wypełnienie : ziemia żyzna, przeznaczona do zasiewu trawy naturalnej - 5cm Przepuszczalno dla wody (bez wypełnienia): 200l/m2/min. Mieszanka, użyta do zasiewu wzmocnienia syntetycznego, powinna posiadać odmiany traw identyczne i w identycznych proporcjach jak darń układana z rolki. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY jest: - uzyskanie, po zakończeniu budowy, świadectwa PZLA pozwalającego na przeprowadzenie na stadionie oficjalnych zawodów lekkoatletycznych UWAGA: Świadectwa są wydawane po przedstawieniu operatów powykonawczych pomiarów geodezyjnych przeprowadzonych przez uprawnionego geodetę wykonanych zgodnie z treścią formularza IAAF lub PZLA potwierdzających zgodność wykonanych urządzeń z przepisami IAAF lub PZLA i zaakceptowaną metryką oznakowania bieżni. Uwaga! W przypadku, gdy na wykonanie każdego z dwóch zadań zostaną wybrani różni wykonawcy, załączone do oferty harmonogramy rzeczowo-finansowe, przed podpisaniem umów, podlegać będą modyfikacji tak, aby zapewnić harmonijną i sprawną realizację całości robót, których zakres określa zadanie nr 1 i zadanie nr 2. Harmonogramy stanowić będą załączniki do umów o wykonanie robót budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo decyzji i zatwierdzenia obydwóch harmonogramów rzeczowo-finansowych. Wymaga się, aby wykonawcy obydwóch zadań współdziałali ze sobą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zaś wymagania odnoszące się do przebiegu procesu budowlanego, sposobu wykonania zamówienia i jego finansowego oraz formalno-prawnego rozliczenia zostały opisane również we wzorze umowy. Wymienione dokumenty stanowią integralne części niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Ponadto Zamawiający załącza do SIWZ przedmiary robót z poszczególnych branż stanowiące materiał pomocniczy do wyliczenia ceny oferty. Uwaga jeżeli w SIWZ lub załącznikach w opisie przedmiotu zamówienia została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach co najmniej równych lub wyższych niż wskazane. (Fakt ten należy wskazać w ofercie poprzez zestawienie tabelaryczne wg załącznika nr 6a). Zamawiający wymaga, aby: 1) wykonane roboty budowlane zostały objęte 3-letnią rękojmią i 3-letnią gwarancją; 2) wykonane naturalne nawierzchnie sportowe zostały objęte 3-letnią rękojmią i 3-letnią gwarancją; 3) wykonane syntetyczne nawierzchnie sportowe zostały objęte 5-letnią rękojmią i 5-letnią gwarancją Każdy Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na miejscu planowanej budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzenia placu budowy poniesie Wykonawca. Zadanie nr 2 - Budowa obiektów kubaturowych z urządzeniami towarzyszącymi, w szczególności: 1) budowa budynku zapleczowo - biurowego jednokondygnacyjnego o pow. zabudowy 915 m2 w technologii tradycyjnej - murowanej z elementami żelbetowymi, który mieści następujące funkcje: - scena amfiteatru z zapleczem, które stanowią dwie garderoby z niezależnym węzłem sanitarnym, - część biurowa z pomieszczeniem biura i sekretariatem, - sala wielofunkcyjna, - zaplecza szatniowo-sanitarnego (4 zespoły szatni - po 24 szafki każda - z węzłami sanitarnymi, sanitariaty dla sportowców dostępne z zewnątrz, pokój sędziego z węzłem szatniowo-sanitarnym, pokój trenera z węzłem szatniowo-sanitarnym, pomieszczenie czyszczenia butów, magazyn sprzętu sportowego); budynek wyposażony w instalacje: wodociągową - wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, centralnego ogrzewania z kotłowni, wentylacji mechanicznej poprzez centrale wentylacyjne, solarną wspomagającą ogrzewanie wody, elektryczną: oświetlenia wewnętrznego, oświetlenia awaryjnego, gniazd wtykowych odgromową, uziemień i ochrony przeciwpożarowej, telefoniczną, domofonową.; wraz z budową budynku należy wykonać scenę z niezależnym konstrukcyjnie przekryciem - pow. zabudowy sceny - 145m2, którą zaprojektowano od zachodu przy budynku; 2) budowa budynku kas i depozytu jednokondygnacyjnego o pow. zabudowy ok. 55 m2 w technologii tradycyjnej - murowanej z elementami żelbetowymi, który pełni funkcję kasową i depozytową dla widzów, posiada pomieszczenie kas i depozytu, aneks socjalny dla pracowników, pomieszczenie porządkowe, WC dla pracowników; budynek wyposażony w instalacje wodociągową - wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, grzejniki zasilane elektrycznie, wentylacyjną poprzez piony wentylacyjne ze wspomaganiem wywiewu przez wentylatory dynamiczno-wiatrowe, elektryczną jak w budynku powyżej; 3) budowa budynku z sanitariatami jednokondygnacyjnego o pow. zabudowy 134 m2 , który mieści dwie niezależne dostępne strefy dla kibiców: strefa dla kibiców gospodarzy i strefa dla kibiców gości, każda składająca się z zespołu sanitariatów, WC dla osoby niepełnosprawnej i pomieszczenia porządkowego; budynek wyposażony jest w instalacje sanitarne: wodociągową - wody zimnej i ciepłej, instalacji kanalizacji sanitarnej, grzejniki zasilane elektrycznie, instalacje wentylacji: wentylacja zrealizowana mechanicznie poprzez centrale mechaniczne; instalacje elektryczne: instalacja oświetlenia wewnętrznego, instalacja elektryczna gniazd wtykowych, instalacja odgromowa, instalacja uziemień i ochrony przeciwporażeniowej; 4) budowa urządzeń budowlanych umożliwiających włączenie ww. budynków do zewnętrznych instalacji: elektrycznej zasilającej, wodociągowej fi40 fi63, kanalizacji deszczowej do studzienek nr: D41, D70, D71 i kanalizacji sanitarnej do studzienek nr: S2, S7, S10, S11 ist. oraz budowa instalacji zewnętrznej gazowej. 5) Wykonawca zobowiązuje się do bezusterkowego wykonania przedmiotu zamówienia, sporządzenia dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Uwaga! W przypadku, gdy na wykonanie każdego z dwóch zadań zostaną wybrani różni wykonawcy, załączone do oferty harmonogramy rzeczowo-finansowe, przed podpisaniem umów, podlegać będą modyfikacji tak, aby zapewnić harmonijną i sprawną realizację całości robót, których zakres określa zadanie nr 1 i zadanie nr 2. Harmonogramy stanowić będą załączniki do umów o wykonanie robót budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo decyzji i zatwierdzenia obydwóch harmonogramów rzeczowo-finansowych. Wymaga się, aby wykonawcy obydwóch zadań współdziałali ze sobą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, załączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowiąca jej integralną część, wymagania odnoszące się do przebiegu procesu budowlanego, sposobu wykonania zamówienia i jego finansowego oraz formalno-prawnego rozliczenia zostały opisane również we wzorze umowy. Ponadto Zamawiający załącza do SIWZ przedmiary robót z poszczególnych branż stanowiące materiał pomocniczy. Uwaga jeżeli w SIWZ lub załącznikach w opisie przedmiotu zamówienia została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach co najmniej równych lub większych niż wskazane. (Fakt ten należy wskazać w ofercie poprzez zestawienie tabelaryczne wg załącznika nr 6a). Zamawiający wymaga, aby: 1) wykonane roboty budowlane zostały objęte 3-letnią rękojmią i 3-letnią gwarancją; Każdy Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na miejscu planowanej budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzenia placu budowy poniesie Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium najpóźniej do dnia 29.07.2011 do godziny 09:00 (czasu lokalnego) w wysokości: Zadanie nr 1 - 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100) Zadanie nr 2 - 37 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umkonskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach