Przetargi.pl
Wykonanie i montaż nowych dźwigów towarowych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie.

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 46-060 Prószków, ul. Zamkowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4648068, 4648092 , fax. 774 648 068
 • Data zamieszczenia: 2020-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. Zamkowa 8
  46-060 Prószków, woj. opolskie
  tel. 077 4648068, 4648092, fax. 774 648 068
  REGON: 75413513700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsproszkow.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i montaż nowych dźwigów towarowych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i montażu dwóch nowych dźwigów towarowych, tzw. kuchennych, przeznaczonych do transportu produktów spożywczych oraz posiłków przygotowywanych w kuchni zakładowej w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie ul. Zamkowej 8, w systemie „zaprojektuj i zbuduj”, w istniejących szybach windowych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach