Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Olszynki Grochowskiej etap II, na odc. między ulicami: Pabianicką (do ul. Naddnieprzańskiej) i Grochowską, o łącznej długości ok. 550,00 mb.

Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe ogłasza przetarg

 • Adres: 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 33 80 717 , fax. 22 33 80 767
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
  ul. Grochowska 274 274
  03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 33 80 717, fax. 22 33 80 767
  REGON: 01525966300075
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pragapld.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Olszynki Grochowskiej etap II, na odc. między ulicami: Pabianicką (do ul. Naddnieprzańskiej) i Grochowską, o łącznej długości ok. 550,00 mb.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Olszynki Grochowskiej etap II, na odc. między ulicami: Pabianicką (do ul. Naddnieprzańskiej) i Grochowską, o łącznej długości ok. 550,00 mb.. Zakres projektu obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem zieleni drogowej, usunięciem kolizji i zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami wymaganymi szczególnymi przepisami 2.Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu budowlanego i projektów branżowych wykonawczych, stanowiących podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę. Opracowanie projektowe obejmuje: a)opracowanie mapy do celów projektowych, b)plan BIOZ - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę obiektu budowlanego, c)wykonanie raportu oddziaływania na środowisko lub uzyskanie decyzji o braku obowiązku przygotowania takiego raportu, d)opracowanie mapy ewidencyjnej z wypisem dla działek ewidencyjnych, wchodzących w zakres opracowania oraz działek sąsiednich, e)opracowanie dokumentacji geotechnicznej (badania gruntowo-wodne), f)opracowanie i uzgodnienie na naradach koordynacyjnych /dawniej ZUDP/ projektu zagospodarowania terenu, g)inwentaryzacja i waloryzacja zieleni, h)kompleksowa analiza sieci uzbrojenia podziemnego i wykonanie projektów usunięcia wszystkich kolizji, i)wykonanie wszystkich (także nie wymienionych imiennie) opracowań, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej i samorządowej czy innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację, j)opracowanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, k)przygotowanie ew. porozumień lub umów z gestorami urządzeń podziemnych na usuwanie kolizji, l)opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów dla wszystkich branż występujących w dokumentacji. Projektant załączy oświadczenie, że wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zawiera wszystkie elementy wersji tradycyjnej i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz że jest identyczna z wersją papierową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zamowienia.pragapld.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach