Przetargi.pl
Wykonanie remontu chodnika i dojść do klatek schodowych (wymiana nawierzchni chodnika z masy bitumicznej na betonową kostkę brukową wraz z wymianą obrzeży) wzdłuż budynku przy ul. 1 Sierpnia 30 w Warszawie, ułożenie chodnika z betonowej kostki brukowej wzdłuż ulicy 1 Sierpnia z częściowym zerwaniem nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej oraz montaż metalowych słupków blokujących.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 02-479 Warszawa, ul. Bolesława Chrobrego 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 863 55 24 , fax. 022 863 55 24
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
  ul. Bolesława Chrobrego 7
  02-479 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 863 55 24, fax. 022 863 55 24
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnwlochy.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu chodnika i dojść do klatek schodowych (wymiana nawierzchni chodnika z masy bitumicznej na betonową kostkę brukową wraz z wymianą obrzeży) wzdłuż budynku przy ul. 1 Sierpnia 30 w Warszawie, ułożenie chodnika z betonowej kostki brukowej wzdłuż ulicy 1 Sierpnia z częściowym zerwaniem nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej oraz montaż metalowych słupków blokujących.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Wykonanie remontu chodnika i dojść do klatek schodowych (wymiana nawierzchni chodnika z masy bitumicznej na betonową kostkę brukową wraz z wymianą obrzeży) wzdłuż budynku przy ul. 1 Sierpnia 30 w Warszawie, ułożenie chodnika z betonowej kostki brukowej wzdłuż ulicy 1 Sierpnia z częściowym zerwaniem nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej oraz montaż metalowych słupków blokujących. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazwy i kodów Wspólnego Słownika Zamówień 45233251-3 - wymiana nawierzchni, 45000000-7 - roboty budowlane. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty zawarcia umowy. Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w przedmiarach robót: należy określić ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w przedmiarach. Dokładny określenie przedmiotu zamówienia opisane jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz załączonych do siwz przedmiarów robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332513
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgnwlochy.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach