Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę elektronicznych systemów zabezpieczeń w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym CBA w Lucieniu

Centralne Biuro Antykorupcyjne ogłasza przetarg

 • Adres: 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 9
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 437 13 00 , fax. 22 437 13 90
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralne Biuro Antykorupcyjne
  Al. Ujazdowskie 9 9
  00-583 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 437 13 00, fax. 22 437 13 90
  REGON: 14061045400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cba.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: służba Specjalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę elektronicznych systemów zabezpieczeń w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym CBA w Lucieniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę elektronicznych systemów zabezpieczeń w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lucieniu, budowę ziemnych kanałów teletechnicznych wraz z niezbędną liczbą studzienek rewizyjnych, przygotowanie niezbędnych map geodezyjnych oraz uzyskanie stosownych pozwoleń urzędowych dla niezbędnych prac ziemnych. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje min.: 1) projekt koncepcyjny, który powinien zawierać m.in.: inwentaryzację istniejących elektronicznych systemów zabezpieczeń: systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu sygnalizacji pożaru, systemu CCTV, wraz ze zweryfikowaniem aktualności posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji geodezyjnej dotyczącej przebiegu ziemnych kanałów teletechnicznych i lokalizacji studzienek rewizyjnych oraz opracowaniem brakujących map geodezyjnych a także wykonaniem map geodezyjnych dla elementów koniecznych do wykonania w ramach niniejszego projektu, rzuty wszystkich kondygnacji budynków, w których występują lub planowane są elementy elektronicznych systemów zabezpieczeń wraz ich lokalizacją, opis przyjętych rozwiązań technologicznych, technicznych, konstrukcyjnych i materiałowych, projektowanych instalacji. 2) pełnobranżowe projekty wykonawcze - w zakresie niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania ofert przez Wykonawców i realizacji robót budowlanych i instalatorskich przedmiotowego zadania inwestycyjnego uwzględniający elementy wskazane w zakresie modernizacji i rozbudowy Ośrodka stanowiącym załącznik do niniejszego opisu. Projekt wykonawczy winien spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1129) w tym: projekty wykonawcze związane z przebudową lub budową uzbrojenia podziemnego na działce, dotyczące sieci: niezbędnych linii zasilających oraz okablowania sygnałowego projektowanych systemów, projekty wykonawcze architektoniczno-budowlane projektowanego zakresu robót przewidzianych do zrealizowania w projekcie architektoniczno-budowlanym, rysunki określające projektowane rozwiązania związane z istniejącymi instalacjami i urządzeniami zamontowanymi na elewacjach budynku, a w szczególności instalacji monitoringu zewnętrznego, projekty wykonawcze instalacji: wymagane rysunki w tym rzuty i przekroje, schematy, obliczenia i zestawienia określenia rodzaju, parametrów technicznych instalacji i urządzeń umożliwiające realizację robót. Dodatkowo: projekty budowlane i wykonawcze instalacji teleinformatycznych i elektronicznych zabezpieczeń budynku obejmujących: system sygnalizacji włamania i napadu, system telewizji dozorowej CCTV, system sygnalizacji pożaru. 3) kosztorysy inwestorskie. Kosztorys inwestorski winien spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389) jako bazę wyliczeń do kosztorysu inwestorskiego należy wykorzystać aktualne wskaźniki cenowe powszechnie stosowanych publikacji, np. SEKOCENBUD - informacja o cenach materiałów budowlanych, robocizny i sprzętu. 4) przedmiary robót w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1129). 5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierające wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1129). 3. Przedmiot zamówienia obejmuje również pozyskanie materiałów do projektowania (np. mapa do celów projektowych), uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń, ekspertyz i decyzji niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę dla wymagającego tego zakresu niniejszego zadania inwestycyjnego a także zobowiązanie Wykonawcy do wykonywania nadzoru autorskiego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 140 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Zamawiajacy nie przewiduje zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach