Przetargi.pl
Utworzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Portowej 10 w Świnoujściu - etap I - wykonanie infrastruktury instalacyjnej i zagospodarowanie terenu

Prezydent Miasta Świnoujścia ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 3212780, 3212309 , fax. (091) 321 59 95
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Świnoujścia
  ul. Wojska Polskiego 1/5 1/5
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 3212780, 3212309, fax. (091) 321 59 95
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Portowej 10 w Świnoujściu - etap I - wykonanie infrastruktury instalacyjnej i zagospodarowanie terenu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: Utworzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Portowej 10 w Świnoujściu. Przedmiot zamówienia określa zakres rzeczowy robót stanowiący załącznik nr 2.1.1. do SIWZ oraz szczegółowo dokumentacja projektowa zgodnie z wykazem stanowiący załącznik nr 2.3 do SIWZ -Wykaz dokumentacji projektowej, tj. Projekt budowlany i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące, osiemset złotych) przed upływem terminu składania ofert na warunkach określonych w art. 45 i 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca: przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Świnoujścia, nr rachunku: 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187, z dopiskiem: WADIUM W POSTĘPOWANIU NR WIM.271.1.1.2014. 3. Datą wniesienia wadium w pieniądzu przelewem na rachunek jw. jest data uznania wskazanego rachunku. 4. Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty, wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.swinoujscie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach