Przetargi.pl
Dostawa środków czystości.

Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 70-891 Szczecin-Zdunowo, ul. A. Sokołowskiego 11
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4427208 , fax. 091 4620494
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego
  ul. A. Sokołowskiego 11 11
  70-891 Szczecin-Zdunowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4427208, fax. 091 4620494
 • Adres strony internetowej zamawiającego: szpital.zdunowo@selltech.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków czystości.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy środków czystości przez okres 12 miesięcy dla Szpitala Zdunowo wyszczególnionego w załączniku nr 1 do SIWZ. Załącznik stanowi jednocześnie wzór formularza ofertowego. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 398313009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalzdunowo.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach