Przetargi.pl
Utrzymanie czystości ulic, placów i chodników wraz odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń w okresie zimowym w Lipnie w 2016 roku

Gmina Miasto Lipno ogłasza przetarg

 • Adres: 87-600 Lipno, pl. Dekerta 8
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (054) 288 42 11 , fax. (054) 288 42 65
 • Data zamieszczenia: 2015-11-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Lipno
  pl. Dekerta 8 8
  87-600 Lipno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. (054) 288 42 11, fax. (054) 288 42 65
  REGON: 00052516800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umlipmo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości ulic, placów i chodników wraz odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń w okresie zimowym w Lipnie w 2016 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje bieżące utrzymanie w należytym porządku i czystości ulic, placów i chodników będących w posiadaniu Gminy Miasta Lipna, oraz w okresie zimowym odśnieżanie powyższych wraz z usuwaniem oblodzeń, w szczególności w dniach poprzedzających święta i inne uroczystości. Szczegółowy zakres prac w poszczególnych okresach i standardach wraz z powierzchniami terenów określa Załącznik nr 1 do SIWZ - Wykaz ulic Lipna wraz z harmonogramem i warunkami sprzątania, odladzania i odśnieżania zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. nr 236 poz. 2008 ze zm.),
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: 2. Doświadczenie wykonawcy w wykonywaniu analogicznych zamówień w miastach pow. 14 tys. mieszkańców
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umlipno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach