Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie przystanków, dróg gminnych oraz miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Grudziądz w 2015 r

Gmina Grudziądz ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Wybickiego 38
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 4511111 , fax. 056 4511132
 • Data zamieszczenia: 2014-12-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grudziądz
  ul. Wybickiego 38 38
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 4511111, fax. 056 4511132
  REGON: 87111862600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grudziadz.ug.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie przystanków, dróg gminnych oraz miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Grudziądz w 2015 r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Bieżące utrzymanie przystanków, dróg gminnych oraz miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Grudziądz w 2015 r. 1. Bieżące utrzymanie przystanków: Przez bieżące utrzymanie w czystości przystanków (139 szt.) należy rozumieć oczyszczanie peronów przystanków na całej ich powierzchni, w tym części wewnętrznej wiaty przystankowej oraz dojścia od wiaty do peronu w tym usuwanie śniegu i lodu w okresie zimowym, sprzątanie wiat przystankowych, usuwanie chwastów na przystankach, posypywanie powierzchni przystanków środkami przeciwpoślizgowymi w okresie zimowym oraz usuwanie nadmiaru śniegu i lodu z dachów wiat. Do czynności utrzymania przystanków należy również w przypadku zaistnienia aktów wandalizmu - uprzątnięcie szkła po rozbiciu szyb w wiacie, i uprzątnięcie nieczystości w przypadku wystąpienia takiej konieczności. Do zakresu obowiązków Wykonawcy w ramach utrzymania czystości na przystankach autobusowych między innymi należy: 1). W okresie letnim - utrzymanie letnie (od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października): a) oczyszczanie peronów przystanków na całej ich powierzchni, w tym części wewnętrznej wiaty przystankowej oraz dojścia od wiaty do peronu, b) sprzątanie wiat przystankowych z brudu i śmieci, mycie szyb, malowanie konserwacja c) usuwania traw i chwastów na przystankach. 2). W okresie zimowym - utrzymanie zimowe (od dnia 1 listopada do dnia 31 marca): a) oczyszczanie peronów przystanków na całej ich powierzchni, w tym części wewnętrznej wiaty przystankowej oraz dojścia od wiaty do peronu, sprzątanie przystanku, c) odśnieżanie w tym usuwanie lodu z powierzchni przystanków, d) posypywanie powierzchni przystanków środkami przeciwpoślizgowymi, e) usuwanie nadmiaru śniegu i lodu z dachów wiat. 3). Zamawiający jest uprawniony do zmiany terminu wykonywania usług, polegającej na wydłużeniu lub skróceniu okresu letniego, w zależności od warunków atmosferycznych lub bieżących potrzeb. 4.) Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy: - uporządkowanie przystanków w przypadku zaistnienia aktów wandalizmu: - uprzątnięcie szkła po rozbiciu szyb w wiacie, - uprzątnięcie przystanku na w ciągu 4 godzin od momentu zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego. Czystość na przystankach w dniach wykonywanych przez porządkowych winno być zapewnione w godzinach od 06:00 do 20:00. Częstotliwość: a) w okresie letnim - 1 raz na 2 miesiące (we wskazanych przez Zamawiającego miesiącach) w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego, b) w okresie zimowym - w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego Wszystkie czynności objęte bieżącym utrzymaniem przystanków Wykonawca będzie realizował tylko na wyraźnie zlecenie pracownika Zamawiającego. Wykonawca wystawi rachunek za bieżące utrzymanie przystanków, tylko w tym miesiącu, w którym zaistniała potrzeba zgłoszona przez Zamawiającego (nie częściej niż 6 razy w roku (faktura wystawiona raz na 2 miesiące) Wykaz przystanków objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 2. Koszenie poboczy dróg gminnych na szerokości 1,5 m po każdej stronie drogi, szacunkowa powierzchnia jednorazowego koszenia: ok. 180.000,00 m2, częstotliwość: 3 razy w roku w okresie wiosennym, letnim i jesiennym. 3. Przebudowa zjazdów z dróg gminnych - szacunkowa ilość 8 obiektów po ok. 28 m2 4. Oznakowanie dróg gminnych w miarę potrzeb zgłaszanych każdorazowo przez Zamawiającego poprzez zakup i ustawienie wraz z zakotwieniem i zabetonowaniem słupów i znaków zakazu, nakazu i ostrzegawczych w szacunkowej ilości: 50 szt. 5. Wynajem sprzętu - koparko-ładowarki w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego - przewidywana ilość godzin: 300 godzin w skali roku. 6. Utrzymanie cmentarzy gminnych i miejsc pamięci narodowej (6 obiektów) obejmować będzie: sprzątanie, usuwanie samosiejek, koszenie terenu cmentarza/miejsca pamięci narodowej oraz terenu przyległego do niego 5 razy w roku. Wykaz cmentarzy i miejsc pamięci narodowej objętych przedmiotem zamówienia: 1. Obelisk w Wielkich Lniskach, 2. Cmentarz Żołnierzy Armii Czerwonej w Świerkocinie, 3. Cmentarz Żołnierzy Armii Czerwonej w Pieńkach Królewskich, 4. Obelisk w Rudzie, 5. Cmentarz Ewangelicki w Gaci, 6. Cmentarz Ewangelicki w Nowej Wsi, ul. Piaskowa. Podane wyżej ilości i częstotliwości są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotu umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000.00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2014-12-29 do godz. 11:00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grudziadz.lo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach