Przetargi.pl
Utrzymanie czystości oraz pielęgnacja zieleni miejskiej w mieście Tuchola w latach 2015-2016

Gmina Tuchola ogłasza przetarg

 • Adres: 89-500 Tuchola, pl. Zamkowy 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 56 42 500 , fax. 52 334 21 38
 • Data zamieszczenia: 2014-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tuchola
  pl. Zamkowy 1 1
  89-500 Tuchola, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 56 42 500, fax. 52 334 21 38
  REGON: 09235115600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.tuchola.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości oraz pielęgnacja zieleni miejskiej w mieście Tuchola w latach 2015-2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Niniejsze zamówienie dotyczy świadczenia usług związanych z całorocznym utrzymaniem czystości oraz pielęgnacją zieleni miejskiej w mieście Tuchola w latach 2015-2016 (od 02.01.2015 r. do 02.01.2017 r.) Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na trzy odrębne części, zgodnie z zapisami art. 83 ust. 3 Prawa zamówień publicznych zamawiający określa, iż jeden wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na jedną część zamówienia. Część I - dotyczy świadczenia usług związanych z całorocznym utrzymaniem czystości oraz pielęgnacją zieleni na terenie obejmującym swoim zakresem prawą stronę miasta od ulicy Świeckiej w kierunku Rudzkiego Mostu (z ulicą Świecką włącznie) - załącznik nr 1. Część II - dotyczy świadczenia usług związanych z całorocznym utrzymaniem czystości oraz pielęgnacją zieleni na terenie obejmującym swoim zakresem lewą stronę miasta od ulicy Świeckiej w kierunku Rudzkiego Mostu - załącznik nr 2. Część III - dotyczy świadczenia usług związanych z całorocznym utrzymaniem czystości oraz pielęgnacją zieleni na terenie obejmującym swoim zakresem plac Wolności i ul. Ks. ppłk. Józefa Wryczy - załącznik nr 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ i załączonymi do SIWZ załącznikami szczegółowo opisującymi niniejszy przedmiot zamówienia dla każdej z części. W celu utrzymania standardów czystości i porządku w Tucholi, do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in.: -bieżące utrzymanie terenów zielni miejskiej w obrębie skwerów, -omiatanie ciągów pieszych usytuowanych w obrębie skwerów, -utrzymanie fontanny miejskiej zlokalizowanej przy Placu Wolności w Tucholi; -usuwanie śniegu i lodu z ciągów pieszych usytuowanych w obrębie skwerów. -opróżnianie koszy ulicznych obowiązuje od 02.01.2015r. do 02.01.2016r., -usuwanie plakatów, reklam z ulic, chodników, drzew, budynków, słupów - na żądanie Zamawiającego. -usuwanie lodu i śniegu z chodników w celu zapewnienia bezpieczeństwa - śnieg i lód traktowany jest jako zanieczyszczenie. Zamawiający wymaga aby przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca oferty najkorzystniejszej dostarczył harmonogram wykonywanych prac oraz wniósł zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia. Płatności za wykonane prace, dla każdej części zamówienia następować będą w okresach miesięcznych po uprzednim odbiorze ich przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy w terminie 30 dni od ostatniego dnia miesiąca i doręczenia faktur przez Wykonawcę do siedziby Urzędu. Do każdej faktury wykonawca zobowiązany jest dołączyć zestawienie wykonanych prac w danym miesiącu z wyszczególnieniem rodzaju, terminu i miejsca. Wysokość miesięcznej faktury oparta będzie o procentowy miesięczny harmonogram finansowy stanowiący załącznik do umowy (przygotowany przez Wykonawcę i dostarczony wraz z ofertą). Ww. harmonogram będzie stanowił podstawę do rozliczania się z Zamawiającym. Wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz udostępnione na stronie internetowej: www.bip.miasto.tuchola.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium do danej części na którą składa ofertę, w następującej wysokości: -Utrzymanie czystości oraz pielęgnacja zieleni miejskiej w mieście Tuchola w latach 2015-2016-Część I-4500,00 zł-słownie: cztery tysiące pięćset zł -Utrzymanie czystości oraz pielęgnacja zieleni miejskiej w mieście Tuchola w latach 2015-2016-Część II-4500,00 zł-słownie: cztery tysiące pięćset zł -Utrzymanie czystości oraz pielęgnacja zieleni miejskiej w mieście Tuchola w latach 2015-2016-Część III-2000,00 zł-słownie: dwa tysiące zł z podaniem tytułu: -wadium, nr postępowania WRG.271.2.13.2014.AS-Utrzymanie czystości oraz pielęgnacja zieleni miejskiej w mieście Tuchola w latach 2015-2016 - Część ... Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1.pieniądzu, 2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.gwarancjach bankowych, 4.gwarancjach ubezpieczeniowych, 5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Tucholi Nr 15 8174 0004 0000 2163 2000 0005 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Tucholi, w Punkcie Obsługi Klienta, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. UWAGA: Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp oraz art. 46 ust. 4 a. Zgodnie z art.46 ust. 4a Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, z przyczyn leżących po jego stronie , nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 lub 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miasto.tuchola.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach