Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie przystanków, dróg gminnych, cmentarzy oraz miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Grudziądz w 2016 r.

Gmina Grudziądz ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Wybickiego 38
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 4511111 , fax. 056 4511132
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grudziądz
  ul. Wybickiego 38 38
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 4511111, fax. 056 4511132
  REGON: 87111862600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grudziadz.ug.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie przystanków, dróg gminnych, cmentarzy oraz miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Grudziądz w 2016 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Bieżące utrzymanie przystanków, dróg gminnych, cmentarzy oraz miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Grudziądz w 2016 r. 1. Bieżące utrzymanie przystanków obejmuje: 1) w okresie letnim - (utrzymanie letnie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października): a) oczyszczanie peronów przystanków na całej ich powierzchni, w tym części wewnętrznej wiaty przystankowej oraz dojścia od wiaty do peronu, polegającego na sprzątaniu z brudu i śmieci, mycia szyb, malowania oraz konserwacji, uprzątnięciu nieczystości, opróżnianiu śmietników nie rzadziej niż raz na miesiąc lub czasie 4 godzin od momentu zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego; b) usuwanie traw i chwastów na przystankach nie rzadziej niż raz na dwa miesiące lub czasie 4 godzin od momentu zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego 2) w okresie zimowym - (utrzymanie zimowe od dnia 1 listopada do dnia 31 marca): a) oczyszczanie peronów przystanków na całej ich powierzchni, w tym części wewnętrznej wiaty przystankowej oraz dojścia od wiaty do peronu, polegającego na sprzątaniu z brudu i śmieci, uprzątnięcie nieczystości, opróżnianiu śmietników, nie rzadziej niż raz na miesiąc lub czasie 4 godzin od momentu zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego; b) odśnieżanie, w tym usuwania lodu z powierzchni przystanków, w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego, odśnieżanie jest uzależnione od występowania opadów śniegu lub czasie 2 godzin od momentu zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego; c) posypywanie powierzchni przystanków środkami przeciwpoślizgowymi, w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego, posypywanie uzależnione jest od występowania zjawisk atmosferycznych lub czasie 2 godzin od momentu zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego; d) usuwanie nadmiaru śniegu i lodu z dachów wiat, w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego, usuwanie uzależnione jest od występowania zjawisk atmosferycznych lub w czasie 2 godzin od momentu zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego. 3) w całym okresie obowiązywania umowy: uporządkowania przystanków w przypadku zaistnienia aktów wandalizmu, w szczególności uprzątnięcia szkła po rozbiciu szyb w wiacie, wymiany rozbitych szyb (ok 15 szt. rocznie) nie rzadziej niż raz na miesiąc lub czasie 4 godzin od momentu zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego. 2. Zamawiający jest uprawniony do zmiany terminu wykonywania usług, polegającej na wydłużeniu lub skróceniu okresu letniego, w zależności od warunków atmosferycznych lub bieżących potrzeb. 3. Wszystkie czynności objęte bieżącym utrzymaniem przystanków dróg gminnych, cmentarzy oraz miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Grudziądz Wykonawca będzie realizował tylko na wyraźnie zlecenie pracownika Zamawiającego. 4. Wykonawca wystawi fakturę za zlecenia, o których mowa w § 2 tylko za miesiące faktycznego wykonania przedmiotu umowy. 5. Wykaz przystanków objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 6. Bieżące utrzymanie dróg obejmuje: a) koszenie poboczy dróg gminnych na szerokości 1,5 m po każdej stronie drogi, a w przypadku dróg z obustronnymi rowami - na całej szerokości rowu odwadniającego, 3 razy w roku ( w okresie wiosennym, letnim i jesiennym), szacunkowa powierzchnia jednorazowego koszenia: ok. 220.000,00 m2, b) remont zjazdów z dróg gminnych - szacunkowa ilość 10 obiektów po ok. 28 m2 c) wprowadzanie zatwierdzonej organizacji ruchu poprzez oznakowanie dróg gminnych, w miarę potrzeb zgłaszanych każdorazowo przez Zamawiającego, poprzez zakup i ustawienie wraz z zakotwieniem i zabetonowaniem słupów i znaków zakazu, nakazu i ostrzegawczych w szacunkowej ilości: 80 szt. d) Wynajem sprzętu - koparko-ładowarki w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego - przewidywana ilość godzin: 500 godzin w skali roku. f) cięcia pielęgnacyjnego drzew polegającego na ich przycinaniu lub usunięciu chorych drzew. Pozyskane drzewo Wykonawca ma obowiązek dostarczenia do placówki wskazanej każdorazowo przez Zamawiającego. Dostarczenie winno być potwierdzone protokołem odbioru. g) wycięciu krzewów. W cenę usługi f) i g) należy wkalkulować koszty usunięcia drzewa, utylizacji gałęzi, uprzątnięcia terenu po usunięciu drzewa oraz zabiegach pielęgnacyjnych. 7. Bieżące utrzymanie cmentarzy gminnych i miejsc pamięci narodowej obejmuje świadczenie prac porządkowych, wykonywanych 5 razy w roku, polegających na: a) sprzątaniu odpadów; b) likwidacji dzikich składowisk odpadów i utylizacja wszelkich zanieczyszczeń znajdujących się na terenie objętym zamówieniem; c) uprzątnięciu liści i usunięciu ich z terenu cmentarzy oraz miejsc pamięci w okresie jesiennym; d) koszeniu trawy oraz usunięciu jej z terenu cmentarzy oraz miejsc pamięci w okresie letnim i wiosennym; e) usuwaniu wszelkich samosiewów z terenu cmentarzy oraz miejsc pamięci 8. Wykaz cmentarzy i miejsc pamięci narodowej objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 11 do SIWZ 9. Za usługi będące przedmiotem umowy Wykonawca będzie wystawiał fakturę raz na dwa miesiące.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000.00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2015-12-18 do godz. 09:00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grudziadz.lo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach