Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych w roku 2016.

Gmina Dobre ogłasza przetarg

 • Adres: 88-210 Dobre, ul. Dworcowa 6
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2850125 , fax. 054 2850660
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobre
  ul. Dworcowa 6 6
  88-210 Dobre, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2850125, fax. 054 2850660
  REGON: 00053153600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugdobre.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych w roku 2016.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego w ilości ok. 20.000 litrów i benzyny Pb 95 w ilości ok. 3.000 litrów. Realizacja zamówienia odbywać się będzie poprzez tankowanie zbiorników pojazdów maszyn należących do zamawiającego. Tankowanie paliwa musi być możliwe codziennie w godz. 700 - 1900. Odległość stacji paliw (punktu tankowania), na której odbywać się będzie tankowanie pojazdów i maszyn nie może być większa od siedziby zamawiającego niż 5 km. Kod produktu wg CPV - 09134100-8; 09132100-4 Oferowany olej napędowy musi charakteryzować się właściwościami: - gęstość w temperaturze 15oC, kg/m3 - 820-845 - liczba cetanowa min. - 51 - zawartość siarki mg/kg max. - 50 - temperatura zablokowania zimnego filtra, max. oC - 0 (lato) - 20 (zima) - 10 (okr. przejściowe) Oferowana benzyna musi charakteryzować się właściwościami: - liczba oktanowa min. - 95,0 - liczba motorowa min. - 85,0 - gęstość w temp. 15oC kg/m3 - 720 - 775 - zawartość siarki max. - 50 - zawartość benzenu max. - 1,0 - zawartość węglowodorów aromatycznych max. - 35,0 - łączna zawartość tlenu max. - 2,7
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ugdobre.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach