Przetargi.pl
Utrzymanie czystości na ulicach, placach i chodnikach Gminy Pakość

Gmina Pakość ogłasza przetarg

 • Adres: 88-170 Pakość, ul. Rynek 4
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 5666073 (74), 5666089 , fax. 052 5666075
 • Data zamieszczenia: 2015-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pakość
  ul. Rynek 4 4
  88-170 Pakość, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 5666073 (74), 5666089, fax. 052 5666075
  REGON: 09235078300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pakosc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości na ulicach, placach i chodnikach Gminy Pakość
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pn.: Utrzymanie czystości na ulicach, placach i chodnikach Gminy Pakość. W zakres zamówienia wchodzić będą: - sprzątanie chodników oraz placów (usuwanie: śmieci, kamieni, błota, śniegu, piasku, chwastów i innych zanieczyszczeń), - zamiatanie jezdni - raz w tygodniu, - polewanie jezdni - w okresie letnim, w zależności od potrzeb, - opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta (łącznie z koszami ustawionymi na placu zabaw przy ul. Szkolnej w Pakości) - nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu, - opróżnianie koszy ulicznych na terenie Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska oraz miejscu rekreacji i wypoczynku w Jankowie- nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu, - mycie koszy ulicznych minimum raz na 2 tygodnie, - mycie lamp na kładce rzeki Noteć- raz na 1 miesiąc, - opróżnianie koszy ulicznych ustawionych na przystankach na terenie Gminy w m. Jankowo (1szt), Kościelec (2szt), Radłowo(3szt), Rycerzewo (3szt), Rycerzewko (3szt), Wielowieś (3szt), Rybitwy(3szt), Wojdal (1szt), Mielno (1szt), Łącko(2szt) i Dziarnowo (1szt), Gorzany (1 szt), Węgierce (1szt), Ludwiniec (1szt)- raz na 1 tydzień, łącznie z porządkowaniem terenu wokół nich, - opróżnianie koszy ulicznych z placów zabaw na terenie Gminy w m. Węgierce, Jankowo, Ludwiniec, Radłowo, Łącko, Ludkowo, Wielowieś, Rycerzewo, Rycerzewko, Kościelec, Dziarnowo minimum raz na 2 tygodnie łącznie z porządkowaniem terenu wokół nich. - sprzątanie terenów przystanków i zatoczek autobusowych na terenie miasta, - oczyszczanie żywopłotów - usuwanie: chwastów, liści, innych odpadów i zmiotek, - usuwanie śliskości na placach, parkingach i chodnikach- w okresie zimowym, - usuwanie liści z placów, chodników i opasek ulicznych wraz z wywozem- w okresie jesiennym, - demontaż i naprawa koszy ulicznych- w przypadku uszkodzenia w trakcie eksploatacji, - zabezpieczenie i przekazanie/zgłoszenie padłych zwierząt z terenu Gminy Pakość do firmy świadczącej usługi utylizacji, - usunięcie rannych zwierząt z terenu Gminy Pakość oraz zapewnienie tymczasowej opieki w porozumieniu z weterynarzem i Kołami Łowieckimi działającymi na terenie Gminy. Realizacja zamówienia dotyczy ulic: - Inowrocławskiej, wraz z kładką i dojściami do niej; - Rynek wraz z placem - Żabiej - Szerokiej - Św. Jana - Szkolnej, łącznie z odcinkiem wzdłuż boiska Orlik - Lipowej, łącznie z chodnikiem wzdłuż terenu PKP - Łazienkowej - Dworcowej - Jankowskiej, do końca chodnika łącznie z chodnikiem do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 255 z drogą powiatową o nr 2574C w m. Jankowo - Mogileńskiej, wraz z drogami osiedlowymi droga dojazdowa od ul. Jankowskiej do parkingu wzdłuż bloków nr 47, 45, 43 i 35; droga dojazdowa od ul. Jankowskiej do zatoczki mieszczącej się przy bloku nr 25; droga dojazdowa mieszcząca się wzdłuż bloku nr 37; droga dojazdowa do kotłowni przy bloku nr 37; droga dojazdowa przebiegająca wzdłuż garaży należących do Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Inowrocław; chodnik między blokiem nr 17 a 25; droga od ul. Mogileńskiej do Jankowskiej wraz z chodnikami (obwodnica); - Barcińskiej, łącznie z parkingiem przy Komisariacie Policji, - Mieleńskiej - Wyszyńskiego - Kasprowicza - 21 Stycznia - 600-lecia - Pałuckiej - Krzyżanowskiego - Cmentarnej wraz z parkingiem - Radłowskiej - Hankiewicza - Polnej - Kwiatowej - Topolowej - Leszczyńskiego - Działyńskich - Szenica - Kurzawskiego - Kęsickiego - Krótkiej - Mikołaja - Grobla - Błonie - Powstańców Wielkopolskich - Słonecznej - Różanej - Nadnoteckiej - Fabrycznej - Rybitwy- od ul. Inowrocławskiej do drogi powiatowej, Realizacja zamówienia dotyczy również: - terenu parku przy ul. Mogileńskiej; - terenu targowiska miejskiego; - terenu przy przystankach przy ul. Barcińskiej, Inowrocławskiej i Jankowskiej; - terenu miejsca wypoczynku w m. Jankowo; - terenów wokół bloków przy ul. Mogileńskiej 17, 29, i 43 oraz ul. Fabrycznej 3, 5, 7. a) Wykonawca ma obowiązek przekazywać miesięczną informację o ilości odpadów komunalnych przekazanych na składowisko odpadów w Giebni. b) W okresie zimowym, usunięcie śliskości i śniegu z chodników i placów, w obrębie ulic: Inowrocławskiej, Rynek, Szerokiej, Św. Jana, Lipowej, Jankowskiej, Szkolnej, Błonie, Barcińskiej oraz na Targowisku należy wykonać do godziny 8 rano. Pozostałe ulice należy oczyszczać w następnej kolejności. W przypadku opadów śniegu lub wystąpienia gołoledzi w pierwszym rzędzie należy uprzątnąć szlaki komunikacyjne do szkół, miejsc pracy i przystanków komunikacji publicznej. c) Podstawą płatności jest protokół wykonania usługi podpisany bez uwag przez przedstawiciela Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający, żąda wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach: -pieniądzu- wówczas wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty. - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 z pózn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Pakości 72 8170 1034 0050 0207 2000 0070 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz- oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć w oddzielnym opakowaniu, natomiast kopię ww. dokumentu należy załączyć do oferty. 6. Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium, zostanie odrzucona. 7. Zamawiający zwraca wadium, wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeśli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakosc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach