Przetargi.pl
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Żnina w 2015 r

Gmina Żnin ogłasza przetarg

 • Adres: 88-400 Żnin, ul. 700-lecia 39
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3031301 , fax. 52 3031103
 • Data zamieszczenia: 2015-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żnin
  ul. 700-lecia 39 39
  88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3031301, fax. 52 3031103
  REGON: 09235122200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.znin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Żnina w 2015 r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Żnina w 2015 r. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz załącznik nr 8 do SIWZ - inwentaryzacja koszy ulicznych i parkowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania, wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Wadium wnosi się przelewem przed upływem terminu na składanie ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.z 2014 poz. 18054 t.j.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas reakcji na zgłoszoną reklamację
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.znin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach