Przetargi.pl
Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej na zaopatrzenie Gminy Bobrowo na 2016 rok.

Gmina Bobrowo ogłasza przetarg

 • Adres: 87-327 Bobrowo, 27
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 495-18-24 , fax. 056 495-18-10
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bobrowo
  27 27
  87-327 Bobrowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 495-18-24, fax. 056 495-18-10
  REGON: 87111838800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bobrowo.bip.net.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej na zaopatrzenie Gminy Bobrowo na 2016 rok.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa do samochodów dostawczych, autobusów szklonych , samochodów strażackich specjalnych i sprzętu silnikowego oraz ciągnika rolniczego i pozostałego sprzętu eksploatowanego przez Gminę Bobrowo. Zakup paliwa będzie się odbywać się sukcesywnie na zasadzie detalicznych bezgotówkowych tankowań do baków pojazdów, a w przypadku sprzętu silnikowego do kanistrów.Przewidywane zaopatrzenie na 2016 rok wyniesie 26.000 litrów oleju napędowego ,1500 litrów benzyny bezołowiowej Pb 95,oraz 500 litrów benzyny bezołowiowej Pb 98.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Odległość dystrybutora Wykonawcy od siedziby Zamawiajacego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bobrowo.bip.net.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach