Przetargi.pl
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni nauki zawodu w ramach projektu pn. >>Nowa jakość kształcenia zawodowego<<.

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6118713 , fax. 056 6118622
 • Data zamieszczenia: 2014-12-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
  ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6118713, fax. 056 6118622
  REGON: 00059690300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: um.torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż wyposażenia pracowni nauki zawodu w ramach projektu pn. >>Nowa jakość kształcenia zawodowego<<.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż wyposażenia następujących pracowni nauki zawodu: pracownia teleinformatyczna w Zespole Szkół Technicznych w Toruniu, pracownie: geodezyjna i budownictwa w Zespole Szkół Technicznych w Toruniu, pracownie: hotelarska, obsługi konsumenta, cukiernicza i zajęć praktycznych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu, pracownia architektury krajobrazu w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu, pracownie: mechatroniczna i elektryczna w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu, pracownia analizy żywności w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO w Toruniu, pracownie: diagnostyki samochodowej i naprawy nadwozi w Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu w ramach projektu >>Nowa jakość kształcenia zawodowego<<, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Część I-Wyposażenie pracowni teleinformatycznej w ZST. Część II-Wyposażenie pracowni geodezyjnej i budownictwa w ZST. Część III-Wyposażenie pracowni hotelarskiej,obsługi konsumenta, cukierniczej i zajęć praktycznych w ZSGH. Część IV-Wyposażenie pracowni architektury krajobrazu w ZSIŚ. Część V-Wyposażenie pracowni mechatronicznej i elektrycznej w ZSMEiE. Część VI-Wyposażenie pracowni analizy żywności w ZSPS. Część VII-Wyposażenie pracowni diagnostyki samochodowej i naprawy nadwozi w ZSS. Specyfikacja wyposażenia pracowni nauki zawodu dotyczących poszczególnych części przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301900007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: część 1 - 1.000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) część 2 - 800,00zł (słownie: osiemset złotych 00/100) część 3 - 250,00zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) część 4- 24,00zł (słownie: dwadzieścia cztery złotych 00/100) część 5- 1.000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) część 6 - 100,00zł (słownie sto złotych 00/100) część 7- 1.000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach; a) pieniądzu - na konto UMT nr 67 1160 2202 0000 0000 6171 9146 z adnotacją Wadium - 172/2014 przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia pracowni nauki zawodu w ramach projektu pn. >>Nowa jakość kształcenia zawodowego<<. Za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę jego wpływu na konto zamawiającego. b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres rękojmi oferty
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.torun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach