Przetargi.pl
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Miasto Wąbrzeźno

Gmina Miasto Wąbrzeźno ogłasza przetarg

 • Adres: 87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności 18
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6884500 , fax. 56 688 27 48
 • Data zamieszczenia: 2015-11-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Wąbrzeźno
  ul. Wolności 18 18
  87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6884500, fax. 56 688 27 48
  REGON: 87111878000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wabrzezno.com/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Miasto Wąbrzeźno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonania usługi pod nazwą Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Miasto Wąbrzeźno. Punkty świetlne i słupy, na których świadczona ma być usługa znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ. Łączna ilość opraw świetlnych przewidziana do konserwacji wynosi 416 sztuk i 362 słupy. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami techniczno - budowlanymi. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wymianę uszkodzonych drzwiczek, tabliczek, bezpieczników, 2) lokalizację uszkodzeń kabli i przewodów napowietrznych, 3) utylizację wyeksploatowanych źródeł światła i innych zdemontowanych elementów sieci oświetlenia ulicznego, 4) naprawę, wymianę i prostowanie słupów oświetleniowych, 5) bieżące monitorowanie sprawności infrastruktury, 6) prowadzenie rejestru zdarzeń, 7) wymianę źródeł światła, dławików i bezpieczników latarnianych, 8) ewentualną regulację położenia źródeł światła - klosze, odbłyśniki, 9) doraźną i niezwłoczną naprawę innych elementów obwodu świetlnego po otrzymaniu reklamacji bądź informacji o wystąpieniu zakłóceń, 10) zabezpieczenia w pełnym zakresie materiałów na potrzeby konserwacji oświetlenia, w tym także urządzeń sterowniczo - zasilających, 11) utrzymanie obiektów konserwowanych w należytym stanie technicznym, tak by zabrudzenia (np. kloszy opraw oświetleniowych) oraz częściowe uszkodzenia nie powodowały zmniejszenia ich sprawności, 12) bieżące dostosowanie godzin włączania i wyłączania oświetlenia po zgłoszeniu Zamawiającego, 13) zabezpieczenie terenu wykonywanych prac przed ingerencją osób trzecich oraz zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzonych robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia, w szczególności bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego. Szczegółowo sposób realizacji usługi określony został w załączniku Nr 6 do SIWZ - Wzór umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 502321001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający NIE wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zgłoszeń i reklamacji w przypadku pojedynczego punktu świetlnego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wabrzezno.com/portal.php?aid=12959921744d3f456e8ca3b
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach