Przetargi.pl
ZP-331-21/2015

OPERA NOVA w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-070 Bydgoszcz, ul. Marszałka Focha 5
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3251532 , fax. 52 3251546
 • Data zamieszczenia: 2015-11-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: OPERA NOVA w Bydgoszczy
  ul. Marszałka Focha 5 5
  85-070 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3251532, fax. 52 3251546
  REGON: 09128277200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa Instytucja Artystyczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP-331-21/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa w zakresie wynajmu, montażu i demontażu sprzętu oświetleniowego wraz z obsługą na Koncerty Sylwestrowo Noworoczne w Operze Nova
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 315272606
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Jak w SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: parametry techniczne
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.operanova.lo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach