Przetargi.pl
Utrzymanie czystości na terenie Gminy Lesznowola w roku 2013

Gmina Lesznowola ogłasza przetarg

 • Adres: 05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7579340 do42 wew. 113 , fax. 022 7579270
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lesznowola
  ul. Gminnej Rady Narodowej 60 60
  05-506 Lesznowola, woj. mazowieckie
  tel. 022 7579340 do42 wew. 113, fax. 022 7579270
  REGON: 00053901200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesznowola.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości na terenie Gminy Lesznowola w roku 2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia pn.Utrzymanie czystości na terenie Gminy Lesznowola w roku 2013 jest: a)wywóz odpadów komunalnych stałych, Wywóz odpadów komunalnych stałych - na zgłoszenie obejmuje dostawę kontenerów i pojemników do odpadów komunalnych stałych oraz odbiór odpadów komunalnych stałych z następujących kontenerów i pojemników: kontener KP - 7 kontener KP - 5 kontener KP - 14 pojemnik o poj. 1 100 l pojemnik o poj. 120 l Zamawiający pod nazwą odpady komunalne stałe rozumie odpady komunalne określone w katalogu odpadów ( Dz. U. Nr 112, poz. 1206 - Rozporządzenie Ministra Środowiska ) jako niesegregowane i umieszczone pod kodem 20 03 01. Zamawiający każdorazowo określa miejsce podstawienia kontenera o określonej pojemności wraz z terminem jego odbioru. Pojemniki o pojemności 1 100 l oraz 120 l będą postawione na działkach gminnych do obsługi budynków komunalnych. b)wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, Wywóz nieczystości ciekłych ( wody opadowe ) ze zbiorników bezodpływowych ( opróżnianie 60 szt. studni chłonnych o poj. do 5m3 na drogach gminnych ) - obejmuje odbiór nieczystości płynnych przez pojazd asenizacyjny. Termin wykonania zlecenia do 5h od zgłoszenia przez Zamawiającego. Należy podać koszt za 1m3 za odbiór i utylizację łącznie. c)opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy na przystankach autobusowych i utrzymywanie porządku wokół nich, Opróżnianie koszty ulicznych i utrzymanie porządku wokół nich, poj. kosza 40l - oraz opróżnianie koszy na przystankach autobusowych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, trzy razy w tygodniu (aktualnie 182 sz.) Kosze są własnością Zamawiającego. Stałe terminy zostaną bezpośrednio ustalone z Wykonawcą. Do zakresu prac związanych z utrzymaniem czystości wokół kosza przyjmujemy sprzątanie terenu w promieniu 5m od kosza. d)prowadzenie wśród mieszkańców selektywnej zbiórki odpadów, Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego - opróżnianie minimum raz w tygodniu oraz na dodatkowe zgłoszenie: w tym: - 11 zestawów pojemników do segregacji o poj. 1,5m3 każdy ( szkło, makulatura, tworzywa sztuczne ). W przypadku zaistnienia takiej konieczności na dodatkowe zgłoszenie. Pojemniki zapewnia Wykonawca. Stałe terminy zostaną ustalone bezpośrednio z Wykonawcą. Zamawiający pod nazwą odpady: szkło, makulatura, tworzywa sztuczne rozumie odpady określone w katalogu odpadów ( Dz. U. Nr 112, poz. 1206 - Rozporządzenie Ministra Środowiska) oznaczone kodami: 15 01 07 - opakowania ze szkła, 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury, 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych - 10 pojemników do zbiórki baterii wraz z odbiorem. Odbiór będzie odbywał się raz w miesiącu i na zgłoszenie Zamawiającego. e)sprzątanie przystanków autobusowych. Sprzątanie przystanków autobusowych dwa razy w tygodniu, obecnie 68 szt. w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 1)Zamiatanie zatoki przystankowej, a jeżeli nie ma zatoki to w promieniu 5 m. od wiaty przystankowej raz w tygodniu. 2)Usuwanie przerastającej zieleni z terenu zatok przystankowych i przystanków na bieżąco. 3)Wykaszanie terenu wokół zatok przystankowych i przystanków do 2 m. od krawędzi zatoki lub przystanku na bieżąco. 4)odśnieżanie przystanków i usuwanie gołoledzi f)mycie wiat przystankowych, ( obecnie 68 szt) ,w terminach: 1)1-10 kwietnia; 2)1-10 czerwca; i na zgłoszenie Zamawiającego; g) sprzątanie terenów gminnych - pasów drogowych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych wskazanych przez Zamawiającego - raz na 60 dni. h) zamiatanie nawierzchni utwardzonych dróg gminnych ok. 75 km.( jezdni wraz z chodnikami z uprzątnięciem terenów w zakresie do istniejących ogrodzeń ) z zalegającego piachu, śmieci , liści, itp. - do końca kwietnia i na zgłoszenie Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od daty zlecenia, i) koszenie terenów gminnych z wywozem urobku w terminie 7 dni roboczych od daty zlecenia, j) koszenie terenów wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych ok 60 km. (dwustronnie do istniejących ogrodzeń lub w granicach pasa drogowego) z wywozem urobku, wskazanych przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od daty zlecenia, k) usuwanie roślin z nawierzchni np. chodników, ścieżek rowerowych itp. ok. 20 km. w terminie 7 dni roboczych od daty zlecenia; l) likwidacja dzikiego wysypiska - obejmująca całkowite uprzątnięcie terenu wraz z wywozem zebranych odpadów), ł) utrzymanie chodników wzdłuż nieruchomości stanowiących własność gminy: obejmuje utrzymanie czystości i wywóz zanieczyszczeń, m) odśnieżanie przystanków i usuwanie gołoledzi na zgłoszenie Zamawiającego, n) czyszczenie studzienek ściekowych i chłonnych w terminie zgodnym z terminem zamiatania nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i na zgłoszenie Zamawiającego. o) czyszczenie separatorów co najmniej dwa razy w ciągu trwania umowy UWAGA : Wykonawca będzie dokonywał zbiórki i zagospodarowania odpadów zgodnie z ustawą o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminie z dnia 01.07.2011r. wraz z rozporządzeniami oraz Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Lesznowola Wykonawca będzie dokonywał zbiórki i zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uwzględnieniem zmian przepisów w trakcie trwania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lesznowola.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach