Przetargi.pl
Utrzymanie czystości i świadczenie usług porządkowych w obiektach sportowych Centralnego Ośrodka Sportu: halach Torwar I i Torwar II (lodowisko) w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6A wraz z terenami zewnętrznymi wokół tych obiektów w okresie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 621 10 07 , fax. 22 628 91 79
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie
  ul. Łazienkowska 6A 6A
  00-449 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 621 10 07, fax. 22 628 91 79
  REGON: 1427333569311Z
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cos.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: sport

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości i świadczenie usług porządkowych w obiektach sportowych Centralnego Ośrodka Sportu: halach Torwar I i Torwar II (lodowisko) w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6A wraz z terenami zewnętrznymi wokół tych obiektów w okresie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości i świadczenie usług porządkowych w obiektach sportowych Centralnego Ośrodka Sportu: halach Torwar I i Torwar II (lodowisko) w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6A wraz z terenami zewnętrznymi wokół tych obiektów w okresie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium. 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (wadium) na rachunek zamawiającego a nie datę obciążenia rachunku wykonawcy. 2. Ustala się wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego nr: 62 1130 1017 0020 1470 8620 0015. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy : a) brzmienie firmy Wykonawcy, b) brzmienie firmy Zamawiającego, c) brzmienie firmy gwaranta - banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji ze wskazaniem siedziby, d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, e) kwotę gwarancji, f) termin ważności gwarancji, g) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, nieodwołalnie i bezwarunkowo, jeżeli zajdzie jedna z niżej wymienionych okoliczności : Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub, Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub, Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Postanowienia pkt 5 stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2 i 5 ustawy Pzp. 7. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania z ofertą. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał wniosek o dopuszczenie do licytacji przed upływem terminu składania wniosków. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę UWAGA! Zamawiający zwraca się z prośbą o dołączenie do oferty informacji o formie zwrotu wadium: - w przypadku wadium wpłaconego w pieniądzu należy podać numer rachunku bankowego, na który należy przelać kwotę wadium, - w przypadku wadium wniesionego: w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - należy zaznaczyć - osobisty odbiór - lub podać sposób przekazania Wykonawcy wymienionego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach