Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu i utrzymaniu w czystości pomieszczań Przychodni

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 31
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 526 42 17 , fax. 261 874 170
 • Data zamieszczenia: 2016-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Nowowiejska 31 31
  00-911 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 526 42 17, fax. 261 874 170
  REGON: 01328082500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu i utrzymaniu w czystości pomieszczań Przychodni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości pomieszczeń w budynkach Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 pakiety: Pakiet A - utrzymaniu w czystości pomieszczeń w budynku przy ul. Nowowiejskiej 31 w Warszawie, Pakiet B - utrzymanie w czystości pomieszczeń w budynku przy ul. Nowowiejskiej 5 (lokal 1U-48 oraz lokal 1-45A) w Warszawie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania, Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: Pakiet A - 5 000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych 00/100), Pakiet B - 5.000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych 00/100), ŁĄCZNIE - 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach