Przetargi.pl
Usługa stałego sprzątania powierzchni biurowych, zewnętrznych zielonych oraz zewnętrznych utwardzonych w kompleksie wojskowym 0046 przy ul Bystra 1 w Warszawie, administrowanym przez JW 3964

Jednostka Wojskowa nr 3964 ogłasza przetarg

 • Adres: 03-700 Warszawa, ul. Bystra 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 892 326 , fax. 261 892 320
 • Data zamieszczenia: 2016-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa nr 3964
  ul. Bystra 1 1
  03-700 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 892 326, fax. 261 892 320
  REGON: 01717239200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: jw3964.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa stałego sprzątania powierzchni biurowych, zewnętrznych zielonych oraz zewnętrznych utwardzonych w kompleksie wojskowym 0046 przy ul Bystra 1 w Warszawie, administrowanym przez JW 3964
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi stałego sprzątania powierzchni biurowych, zewnętrznych zielonych oraz zewnętrznych utwardzonych w kompleksie wojskowym 0046 przy ul Bystra 1 w Warszawie, administrowanym przez JW 3964. Powierzchnie wewnętrzne - 1281,22 m2; Powierzchnie zewnętrzne - 106257,00 m2; Powierzchnie zewnętrzne pasy ppoż. - 5800,00 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jw3964.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach