Przetargi.pl
Świadczenie usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych Sądu Rejonowego w Wołominie przy ulicy Prądzyńskiego 3A w Wołominie Nr ZP/SR/01/16

Sąd Rejonowy w Wołominie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-200 Wołomin, ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego 3A/127
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7762144 , fax. 22 7762313
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Wołominie
  ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego 3A/127 3A/127
  05-200 Wołomin, woj. mazowieckie
  tel. 22 7762144, fax. 22 7762313
  REGON: 00032499000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wołomin.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych Sądu Rejonowego w Wołominie przy ulicy Prądzyńskiego 3A w Wołominie Nr ZP/SR/01/16
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest Świadczenie usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych Sądu Rejonowego w Wołominie przy ulicy Prądzyńskiego 3A w Wołominie 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i umowy. 3) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4) Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień - Kod CPV: 90910000-9 Usługi sprzątania 90919200-4 Usługi sprzątania biur 90914000-7 Usługi sprzątania parkingów 90620000-9 Usługi odśnieżania 77314100-0 Usługi w zakresie trawników Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania się środków finansowych na realizację przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Kryterium społeczne
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wołomin.sr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach