Przetargi.pl
Utrzymanie czystości oraz sprzątanie budynków użyteczności publicznej w Łysych, Lipnikach i Zalasiu

Gmina Łyse ogłasza przetarg

 • Adres: 07-437 Łyse, ul. Ostrołęcka 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 29 7725027 , fax. 29 7725003 w. 41
 • Data zamieszczenia: 2016-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łyse
  ul. Ostrołęcka 2 2
  07-437 Łyse, woj. mazowieckie
  tel. 29 7725027, fax. 29 7725003 w. 41
  REGON: 55066817200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uglyse.e-bip.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości oraz sprzątanie budynków użyteczności publicznej w Łysych, Lipnikach i Zalasiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: Utrzymanie czystości oraz sprzątanie budynków użyteczności publicznej w Łysych, Lipnikach i Zalasiu w okresie 01.09.2016 r. - 31.08.2017 r. Szczegółowy zakres prac dla poszczególnych placówek oraz wykaz powierzchni do sprzątania znajduje się w załącznikach nr 1 i 7 do SIWZ z podziałem na poszczególne jednostki (placówki). Okres i dni sprzątania będą się odbywały zgodnie z obowiązującym kalendarzem roku szkolnego. Przygotowanie budynku szkoły w okresach świątecznych, feriach zimowych i letnich do rozpoczęcia zajęć wykonując czynności jak w serwisie codziennym Wykonawca ustali indywidualnie z dyrektorem placówki. Harmonogram prac wakacyjnych wykonywanych w miesiącu sierpniu uzgodniony i podpisany będzie wraz z dyrektorem danej placówki i przedstawicielem firmy w miesiącu czerwcu. Wstępnie proponowane godziny sprzątania w placówkach od 8:00. Faktyczne godziny sprzątania placówek wykonawca ustali indywidualnie z dyrektorem danej placówki. 2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 90910000-9 USŁUGI SPRZĄTANIA, 90911200-8 USŁUGA SPRZĄTANIA BUDYNKÓW, 90911300-9 USŁUGA CZYSZCZENIA OKIEN, 90919000-2 USŁUGI SPRZĄTANIA BIUR I SZKÓŁ ORAZ CZYSZCZENIA URZĄDZEŃ BIUROWYCH, 90919300-5 USŁUGI SPRZĄTANIA SZKÓŁ. 3. Zakres usługi: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości oraz sprzątanie budynków użyteczności publicznej w Łysych, Lipnikach i Zalasiu w okresie 01.09.2016 r. - 31.08.2017 r. 3.2. Pełny zakres usługi (zakres czynności prac oraz wykaz powierzchni) został określony w ZAŁĄCZNIKACH NR 1 i 7 do SIWZ. 3.3. Usługi sprzątania określone w załączniku nr 1 do SIWZ będą realizowane sukcesywnie w okresie trwania umowy. 3.4. Usługa ma być wykonywana personelem będącym w dyspozycji Wykonawcy, pod własnym nadzorem, z użyciem sprzętu, materiałów i środków będących w dyspozycji Wykonawcy. 3.5. Środki chemiczne używane do realizacji zadań zawartych w umowie muszą posiadać wszelkie atesty, nie mogą być szkodliwe dla ludzi, jak również muszą być odpowiednio dostosowane do sprzątanej lub konserwowanej powierzchni tak, aby nie doprowadzić żadnej z powierzchni do zniszczenia czy uszkodzenia. W przypadku konieczności posiadania rekomendacji lub zasad gwarancji przez producenta danej powierzchni, Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić. 3.6. Wszystkie prace muszą być wykonane z zastosowaniem najnowszej technologii, sprzętu, wysokiej jakości materiałów i środków, w sposób fachowy, sprawny, dokładny i terminowy. 3.7. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie profesjonalne urządzenia i narzędzia niezbędne do utrzymania czystości, przeznaczone do sprzątania powierzchni biurowych i wielkometrażowych, w tym froterki, odkurzacze piorące, wielofunkcyjne maszyny czyszczące, a także środki czystości, w tym worki do koszy na śmieci oraz do niszczarek. 3.8. Wykonawca zapewni stały, codzienny nadzór nad pracą serwisu sprzątającego przez osobę Koordynatora (1 osoba na daną szkołę), kierującą pracownikami w czasie od rozpoczęcia do zakończenia pracy. Zamawiający dopuszcza, aby osoba ta jednocześnie wykonywała czynności związane ze sprzątaniem pomieszczeń. Wykonawca wyposaży Koordynatora w telefon komórkowy tak, aby Zamawiający mógł na bieżąco zgłaszać uwagi. 3.9. Wykonawca odpowiedzialny jest za zamknięcie szkoły po sprzątaniu. Dyrektor placówki udostępni hasło do alarmu, by po wyjściu z budynku uzbroić alarm. 3.10. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usługi zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz w skutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. 3.11. Wszystkie prace powinny być wykonywane w sposób najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu. 3.12. Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej w obiektach, w których realizowany będzie przedmiot niniejszego zamówienia (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym). Celem wizji jest zapoznanie się z obiektami podlegającymi usłudze, wielkością powierzchni, umożliwiające prawidłowe przygotowanie oferty. Termin wizji lokalnej należy ustalać telefonicznie z dyrektorem danej placówki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) w formie, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy - Gmina Łyse prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Ostrołęce numer rachunku: 34 8922 0009 0003 3936 2000 0030. Na przelewie należy umieścić informację: wadium - utrzymanie czystości oraz sprzątanie budynków użyteczności publicznej w Łysych, Lipnikach i Zalasiu. Za termin wniesienia wadium uznaje się datę i godzinę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego. 4.Wadium wnoszone w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Łysych, ul. Ostrołęcka 2, pok. 110 na ręce pracownika Urzędu Gminy Łyse, który będzie przyjmował oferty. 5. Wadium wnoszone w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości winno zawierać: a) wskazanie gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia), b) wskazanie beneficjenta (Gmina Łyse), c) określenie terminu obowiązywania gwarancji lub poręczeń (musi obejmować okres związania z ofertą), d) określenie kwoty poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium), e) gwarantować wypłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie, f) przyczyny zatrzymania wadium przez Zamawiającego. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wymaganą formą wadium zostanie wykluczony z postępowania. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert (art. 46 ust. 2 Pzp). 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania za wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uglyse.e-bip.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach