Przetargi.pl
Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-068 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 32 00 248 , fax. +48 22 32 00 234
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  ul. Krakowskie Przedmieście 5 5
  00-068 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 32 00 248, fax. +48 22 32 00 234
  REGON: 00027577700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie z należytą starannością usługi kompleksowego utrzymania czystości w niżej wymienionych obiektach ASP w Warszawie: 1 ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 7 966,94 m2 2 ul. Myśliwiecka 8 5 297,68 m2 3 ul. Spokojna 15 2 317,40 m2 Ogółem 15 582,02 m2 Szczegółowy wykaz pomieszczeń wraz z powierzchniami określony został w załączniku nr 5 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. 4. Zakres i częstotliwość usług świadczonych w obiektach Zakres czynności Prace w obiektach należy przeprowadzać w następujący sposób: a) ul. Myśliwiecka 8 3 osoby w godzinach 6-10 i 1 osoba w godzinach 6 -14, b) ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 3 osoby w godzinach 6-10 i 1 osoba w godzinach 6 -15, c) ul. Spokojna 15 1 osoba w godzinach 6.30-10.30 i 1 osoba w godzinach 6.30 - 12.30. 5. Dopuszcza się inny czas świadczenia usługi po uprzednim uzgodnieniu z użytkownikiem i osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą. 6. Wykonawca będzie świadczył usługi sprzątania przy użyciu własnego sprzętu oraz zapewni środki czystości i higieny niezbędne do realizacji usługi. 7. Wykonawca będzie stosował środki czyszczące i zabezpieczające odpowiednie dla każdego rodzaju powierzchni (środki antystatyczne, dezynfekujące, natłuszczające, przeciwpoślizgowe itp.), zgodnie z zaleceniami producentów oraz Instrukcją użytkowania obiektu (załącznik nr 6 do SIWZ). Używane środki muszą posiadać atesty tj. być dopuszczone do stosowania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 8. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi do akceptacji osobom odpowiedzialnym za realizację po stronie Zamawiającego, listę środków czyszczących, które używane będą w trakcie realizacji usługi wraz z oznaczeniami atestów. 9. Wykonawca musi zabezpieczyć przed poślizgiem kamienne posadzki na korytarzach i klatkach schodowych, w pracowniach oraz w toaletach. 10. Wykonawca na własny koszt, w szczególności w toaletach, pracowniach z umywalkami i wannami oraz kuchniach i zapleczach socjalnych, na bieżąco będzie zaopatrywał kosze na śmieci w worki jednorazowe o pojemności 15, 25, 35, 45, 50, 60, 120 i 160 l. oraz papier toaletowy w rolkach biały, papier Jumbo w rolkach, ręczniki toaletowe cięte białe, ręczniki papierowe w rolkach białe, mydło w płynie, zapach odświeżający do toalet (aerozol, spray, kostka, etc.). 11. Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy podczas świadczenia usług wyposażeni byli w identyfikatory oraz posiadali odzież ochronną. 12. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników, którzy będą świadczyli usługi sprzątania w zakresie BHP, ochrony przeciwpożarowej. 13. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej obiektów ASP przed złożeniem oferty. Zamawiający ustala termin wizji lokalnej obiektów na dzień 29-07-2016 r. na godz. 7:00 przy ul. Myśliwiecka 8, na godzinę 9.00 przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39, na godzinę 11:00 przy ul. Spokojna 15. W celu uczestnictwa w wizji, Wykonawcy proszeni są o przybycie do konkretnej lokalizacji w wyznaczonym terminie. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2 Wadium może być wnoszone w następujących formach: 2.1) w pieniądzu, 2.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - rozliczeniowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3) w gwarancjach bankowych, 2.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w pkt 2.2. - 2.5. SIWZ musi być załączony do oferty w formie oryginału. Beneficjentem takich dokumentów musi być Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (00-068 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 5). 3 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank Pekao S.A. o numerze 83 1240 6247 1111 0000 4974 1652, z oznaczeniem wadium w sprawie nr ZP-4/2016 - Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 4 Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 5 Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy Zamawiający zatrzyma wadium wraz odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 6 Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu Umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 7 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8 Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 10.1. odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 10.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; 10.3. zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.asp.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach