Przetargi.pl
Usługa sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim ogłasza przetarg

 • Adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Stefana Okrzei 14
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 7564920 , fax. 25 7564948
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
  ul. Stefana Okrzei 14 14
  05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 25 7564920, fax. 25 7564948
  REGON: 00032483700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.minsk-mazowiecki.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Usługa sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 15 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.minsk-mazowiecki.sr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach