Przetargi.pl
Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łochowskiej 31 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażenie węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/37/16.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 23
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 818 67 41 , fax. 22 818 67 41
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
  ul. Jagiellońska 23 23
  03-719 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 818 67 41, fax. 22 818 67 41
  REGON: 01151334300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgn-praga-pn.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łochowskiej 31 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażenie węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/37/16.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażenie węzła cieplnego - wykonanie instalacji technologicznej z automatyką i instalacji elektrycznej w pomieszczeniu węzła cieplnego - budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łochowskiej 31 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji znajduje się w załącznikach stanowiących integralną część siwz tj. Projekt budowlano-wykonawczy dot. doposażenia budynku w instalację centralnego ogrzewania - Załącznik Nr 11 do siwz, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - dot. doposażenia w instalację centralnego ogrzewania- Załącznik Nr 12 do siwz, Projekt budowlano-wykonawczy dot. doposażenia budynku w instalację centralnej ciepłej wody- Załącznik Nr 13 do siwz, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - dot. doposażenia w instalację centralnej ciepłej wody- Załącznik Nr 14 do siwz, Projekt budowlano-wykonawczy - dot. dostosowania pomieszczenia na potrzeby węzła cieplnego cz. budowlana - Załącznik Nr 15 do siwz, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dot. dostosowania pomieszczenia na potrzeby węzła cieplnego - Załącznik Nr 16 do siwz, Projekt budowlano-wykonawczy węzła cieplnego - Technologia i automatyka - Załącznik Nr 17 do siwz, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dot. technologii i automatyki węzła cieplnego - Załącznik Nr 18 do siwz, Projekt budowlany węzła cieplnego - branża elektryczna - Załącznik Nr 19 do siwz, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dot. instalacji elektrycznych węzła cieplnego - Załącznik Nr 20 do siwz, Przedmiar - doposażenie w instalację centralnego ogrzewania- Załącznik Nr 7 do siwz, Przedmiar - doposażenie w instalację ciepłej wody- Załącznik Nr 8 do siwz, Przedmiary - węzeł cieplny: branża budowlana, branża sanitarna, branża elektryczna - Załącznik Nr 9 do siwz, Projekt umowy - załącznik Nr 10 do siwz oraz w siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453311007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w kwocie 6 500,00 zł słownie: sześć tysięcy pięćset złotych. Szczegółowe informacje dotyczące wadium, zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w Banku Citibank Handlowy ul. Senatorska 16 numer: 67 1030 1508 0000 0005 5087 2048.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgn-praga-pn.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach