Przetargi.pl
Dostawa bonów towarowych w formie kart elektronicznych w ilości 387 szt. o łącznej wartości nabywczej 231.100,00 zł.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5726254, 5726256 , fax. 022 5726305
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
  ul. Grójecka 186 186
  02-390 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5726254, 5726256, fax. 022 5726305
  REGON: 01544738200015
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa bonów towarowych w formie kart elektronicznych w ilości 387 szt. o łącznej wartości nabywczej 231.100,00 zł.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę bonów towarowych w formie kart elektronicznych, zwanych dalej bonami towarowymi w ilości 387 szt. o łącznej wartości nabywczej 231.100,00 zł. 2. Pod pojęciem bonów towarowych należy rozumieć emitowane i oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela, podlegające wymianie na towary lub usługi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). 3. Wymagany minimalny termin ważności (możliwość realizacji) bonów towarowych wynosi co najmniej 12 miesięcy od dnia ich aktywowania. 4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na bony towarowe jedynie w formie kart elektronicznych. 5. Zamawiający ani okaziciel bonów nie mogą ponosić żadnych dodatkowych kosztów z tytułu ich realizacji. 6. Koszt dostawy, konfekcji i zasilenia kwotowego kart elektronicznych ponosi Wykonawca. 7. Bony towarowe muszą zapewniać możliwość ich realizacji we wszystkich punktach handlowych, usługowych i gastronomicznych na terenie całego kraju, posiadających czytniki kart. 8. Wykonawca zapewnia: - możliwość dokonywania zapłaty częściowo kartą elektroniczną częściowo gotówką, - możliwość zastrzeżenia karty elektronicznej na wypadek zagubienia lub kradzieży. 9. Bony towarowe powinny być zapakowane w 4 zbiorcze opakowania (zgodnie z ich wartościami nominalnymi). W każdym zbiorczym opakowaniu, każda karta powinna być zapakowana pojedynczo w kopertę oznaczoną numerem identyfikacyjnym oraz wartością nominalną każdej karty. Do każdej koperty z karta należy załączyć dokumenty niezbędne do prawidłowego użytkowania karty, w tym informacje o sposobie zastrzeżenia karty i sposobie sprawdzenia salda.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301630009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: cena wydania duplikatu bonu towarowego
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nfz.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach