Przetargi.pl
Zakup i dostawa przedpłaconych kart płatniczych dla pracowników Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej ogłasza przetarg

 • Adres: 09-500 Gostynin, ul. Zalesie 1A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (024) 2357154 , fax. (024) 2357155
 • Data zamieszczenia: 2015-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej
  ul. Zalesie 1A 1A
  09-500 Gostynin, woj. mazowieckie
  tel. (024) 2357154, fax. (024) 2357155
  REGON: 61102157800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops-gostynin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa przedpłaconych kart płatniczych dla pracowników Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przedpłaconych kart płatniczych w liczbie 157 sztuk o wartości brutto 93.200,00 złotych, dla pracowników Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie uprawniających do zakupu artykułów użytku codziennego, a w szczególności artykułów: spożywczych, drogeryjnych, chemii gospodarczej, tekstylnych, AGD itp. Karty płatnicze muszą być możliwe do zrealizowania we wszystkich placówkach współpracujących z wyłonionym Wykonawcą na terenie całego kraju oraz we wszystkich placówkach współpracujących z wyłonionym Wykonawcą na terenie miasta Gostynina. Dostawa kart płatniczych nastąpi na następujących warunkach: 1. Termin ważności kart - minimum 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2. Dostarczenie kart do siedziby Zamawiającego. 3. Ubezpieczenie przesyłki na czas transportu przez Wykonawcę. 4. Dostarczenie kart w opakowaniach zbiorczych, posegregowanych przez Wykonawcę zgodnie z wymogami Zamawiającego, tj. karty winny być posegregowane według ich wartości. 5. Aktywacja kart płatniczych najpóźniej 2 dni robocze po przesłaniu (faxem/e-mail) do Wykonawcy potwierdzenia odbioru kart. 6. Możliwość reklamacji w razie stwierdzenia nieprawidłowej kwoty karty albo innych nieprawidłowości w opakowaniu zbiorczym, rozpatrzenie i załatwienie reklamacji przez Wykonawcę w ciągu 3 dni. 7. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat z tytułu użytkowania kart przez użytkowników (tzn. prowizji od każdej transakcji realizowanej za pomocą karty płatniczej, opłaty rocznej za użytkowanie karty itp.). 8. Zamawiający zastrzega, że obsługa procesu zasilania kart płatniczych leży po stronie Wykonawcy. 9. Ilość i wartość zasilenia kart w złotych: Liczba / Wartość zasilenia kart w złotych Lp. Liczba przedpłaconych kart płatniczych Wartość zasilenia 1. 8 750,00 2. 33 700,00 3. 37 650,00 4. 36 600,00 5. 17 550,00 6. 13 500,00 7. 13 200,00 RAZEM: 157 93.200,00 WARTOŚĆ CAŁKOWITA: 93.200,00 złotych brutto słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych 00/100
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301630009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 złotych brutto. 2. Wadium należy wnieść w formie wskazanej w art. 45 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych w terminie do dnia: 02.12.2015r. do godziny 08.00. Konto Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej PKO BP Gostynin 78 1020 3974 0000 5502 0006 6746. 3. Zwrot oraz utrata wadium następuje zgodnie z art. 46 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin ważności kart płatniczych wyrażony w miesiącach
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://rops.bip.eur.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach