Przetargi.pl
Dostawa elektronicznych przedpłaconych kart prezentowych dla pracowników SWPZZPOZ finansowanych z Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-607 Radom, ul. Krychnowicka 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (048) 332-45-00 , fax. (048) 3321508
 • Data zamieszczenia: 2016-01-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu
  ul. Krychnowicka 1 1
  26-607 Radom, woj. mazowieckie
  tel. (048) 332-45-00, fax. (048) 3321508
  REGON: 67020453100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa elektronicznych przedpłaconych kart prezentowych dla pracowników SWPZZPOZ finansowanych z Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa tzw. Elektronicznych przedpłaconych kart prezentowych sfinansowanych z funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników SWPZZPOZ w Radomiu o nominale i terminie ważności: od 25.02.2016 r. 250 zł - 232 szt. 200 zł - 206 szt. 150 zł - 95 szt. 125 zł - 53 szt. 100 zł - 58 szt. Ważność kart - 1 rok od daty aktywacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301630009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość punktów realizujących karty na terenie Radomia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach