Przetargi.pl
dostawa, montaż i uruchomienie w pojeździe służbowym Straży Miejskiej m.st. Warszawy, jednego, mobilnego urządzenia rejestrującego

Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 01-170 Warszawa, ul. Młynarska 43/45
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 644 15 64 , fax. 22 851 16 12
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy
  ul. Młynarska 43/45 43/45
  01-170 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 644 15 64, fax. 22 851 16 12
  REGON: 01527142800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strazmiejska.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa, montaż i uruchomienie w pojeździe służbowym Straży Miejskiej m.st. Warszawy, jednego, mobilnego urządzenia rejestrującego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa montaż i uruchomienie w pojeździe zamawiającego, jednego, mobilnego urządzenia rejestrującego, fabrycznie nowego, wyprodukowanego w roku 2011 lub 2012, wraz z oprogramowaniem sterującym oraz modułem GPS, złączem Ethernet, modułem komunikacyjny 3G/CDMA dla transmisji szerokopasmowej w sieci HSDPA, CDMA2k EVDO, modułem komunikacyjnym LTE, (urządzenia rejestrujące), przeszkolenie, w miejscu uzgodnionym z zamawiającym, w okresie do 7 dni roboczych po protokolarnym odbiorze urządzenia rejestrującego, 6 (sześciu) osób wskazanych przez zamawiającego do stopnia bezbłędnego, praktycznego opanowania umiejętności obsługi urządzenia rejestrującego i oprogramowania sterującego. Szacunkowa wielkość zamówienia wynosi 37418,28 Euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 8 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.strazmiejska.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach