Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn. Przebudowa na cele społeczno - kulturalne budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w miejscowości Stare Bosewo

Gmina Długosiodło ogłasza przetarg

 • Adres: 07-210 Długosiodło, ul. Kościuszki 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7412512 w.47, 7412526 , fax. 02907412512
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Długosiodło
  ul. Kościuszki 2 2
  07-210 Długosiodło, woj. mazowieckie
  tel. 029 7412512 w.47, 7412526, fax. 02907412512
  REGON: 55066811400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dlugosiodlo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn. Przebudowa na cele społeczno - kulturalne budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w miejscowości Stare Bosewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia w ramach zadania pn. Przebudowa na cele społeczno - kulturalne budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w miejscowości Stare Bosewo. Zamówienie zostało podzielone na 4 części: 1. część I - dostawa mebli, 2. część II - dostawa sprzętu RTV, 3. część III - dostawa sprzętu komputerowego, 4. część IV - dostawa wielofunkcyjnego urządzenia kolorowego A3. Wszystkie produkty i urządzenia powinny być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, być sprawne i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Produkty i urządzenia dostarczone w ramach zawartej umowy winny spełniać wymagania norm UE. Produkty, które tego wymagają winny posiadać odpowiednio do asortymentu niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim. Dostarczone produkty i urządzenia muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Wykonawca dostarczy zamawiany asortyment we własnym zakresie i na własny koszt do budynku przebudowanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w miejscowości Stare Bosewo, ul. Rozwojowa 19. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wszystkich artykułów do pomieszczeń, montażu, skręcenia wskazanego wyposażenia ze sobą. Materiały użyte do wykonania mebli muszą posiadać certyfikaty jakości i higieniczne potwierdzające, że mogą być zastosowane do produkcji wyposażenia wykorzystywanego w pomieszczeniach użyteczności publicznej. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu w przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia. Z odbioru sporządzany będzie protokół odbioru jakościowo-ilościowy, w którym zostaną zapisane wszelkie uwagi dotyczące dostarczanego materiału. Zdjęcia i rysunki wykorzystane w opisie przedmiotu zamówienia mają charakter poglądowy. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia np. znaki towarowe, patenty są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie Wykonawcy asortymentu równoważnego (innego niż podany z nazwy przez Zamawiającego w załączniku nr 4a, 4b, 4c, 4d do SIWZ) zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy oraz będzie spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego. Wszystkie wymienione w załączniku nr 4a, 4b, 4c, 4d do SIWZ wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Obowiązek wykazania, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. W przypadku zaoferowania towaru równoważnego Wykonawca obowiązany jest do oferty koniecznie załączyć szczegółową specyfikację oferowanego asortymentu celem potwierdzenia zgodności z niniejszą specyfikacją. Wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem tzw. równoważności produktów i urządzeń wskazanych w załącznikach nr 4a, 4b, 4c, 4d do SIWZ, spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczane przez niego artykuły spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Rodzaj oraz ilości artykułów wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami zawarte są w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 4a, 4b, 4c, 4d do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dlugosiodlo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach