Przetargi.pl
Usługi związane z odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń na drogach powiatowych administrowanych przez Powiat Brodnicki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w sezonie zimowym 2009/2010 obejmującym swym zasięgiem następujące gminy: Brodnica, Zbiczno, Jabłonowo Pomorskie, Bobrowo, Osiek, Świedziebnia, Górzno, Bartniczka, Brzozie.

Starostwo Powiatowe w Brodnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 87-300 Brodnica, ul. Kamionka 18
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 4950800 , fax. 056 4950801
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Brodnicy
  ul. Kamionka 18 18
  87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 4950800, fax. 056 4950801
  REGON: 87112392300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi związane z odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń na drogach powiatowych administrowanych przez Powiat Brodnicki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w sezonie zimowym 2009/2010 obejmującym swym zasięgiem następujące gminy: Brodnica, Zbiczno, Jabłonowo Pomorskie, Bobrowo, Osiek, Świedziebnia, Górzno, Bartniczka, Brzozie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi związane z odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń na drogach powiatowych administrowanych przez Powiat Brodnicki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w sezonie zimowym 2009/2010 obejmującym swym zasięgiem następujące gminy: Brodnica, Zbiczno, Jabłonowo Pomorskie, Bobrowo, Osiek, Świedziebnia, Górzno, Bartniczka, Brzozie. ZADANIE Nr1 - usługi związane z odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń na drogach powiatowych ZADANIE nr 2 - usuwanie oblodzeń i odśnieżanie chodników na terenie miasta Brodnicy ZADANIE nr 3 - usuwanie oblodzeń na ulicach będących w ciągach dróg powiatowych na terenie miasta Górzno. ZADANIE nr 4 - usuwanie oblodzeń na ulicach w ciągach dróg powiatowych na terenie miasta Jabłonowo Pom. ZADANIE nr 5 -Załadunek materiałów na piaskarki na placu na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunki ogólne: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 2. Warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp. a) Doświadczenie zawodowe: Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 3 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej 1 usługę polegającą na odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń na drogach. b) Potencjał techniczny: Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym , tj. dla zadania nr 1 - 5 jednostek samochodowych, 9 ciągników, 1 spycharka, 3 ładowarki, 1 równiarka; dla zadania nr 5 - 1 ładowarka. c) Wykonawca musi posiadać polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3. oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 4. oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 5. informację o doświadczeniu Wykonawcy (Doświadczenie zawodowe), wykaz wykonanych usług 6. informację o narzędziach i urządzeniach technicznych będących w dyspozycji Wykonawcy (Potencjał techniczny) 7. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia w przypadku, gdy wykonawca sam nie dysponuje takim potencjałem 8. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zosiudp-brodnica.bip.net.pl/

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach