Przetargi.pl
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania kotłowni na świetlicę wiejską w Sielcu gm. Żnin

Urząd Miejski w Żninie ogłasza przetarg

 • Adres: 88-400 Żnin, ul. 700-lecia 39
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3031301 , fax. 052 3031103
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Żninie
  ul. 700-lecia 39 39
  88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3031301, fax. 052 3031103
  REGON: 00052520500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.znin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania kotłowni na świetlicę wiejską w Sielcu gm. Żnin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na świetlicę wiejską w Sielcu gm. ŻNIN - II etap. W I etapie wykonano podstawowe roboty związane z przebudową budynku. Powierzchnia użytkowa po przebudowie - 99,6 m2. Roboty II etapu obejmują w szczególności: - zakup i montaż armatury i urządzeń instalacji wod.-kan., - wykonanie sufitu podwieszonego,- izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej, - izolacja przeciwwilgociowa z folii, - parapety wewnętrzne i zewnętrzne, - posadzki z płytek ceramicznych - terakota, - licowanie ścian płytkami ceramicznymi, - stolarkę drzwiową wewnętrzną, - wykonanie gładzi gipsowych na ścianach, - malowanie ścian, - uzupełnienie tynków zewnętrznych, - docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, - malowanie elewacji, - montaż instalacji odgromowej, - montaż grzejników konwektorowych, elektrycznych , naściennych, - cokół z płytek klinkierowych, - modernizacja komina - wykonanie kominów systemowych - spalinowego i wentylacyjnego z kształtek systemowych typu Schiedel, - wymiana części istniejącej instalacji elektrycznej wraz z montażem osprzętu i niezbędnymi pomiarami. Szczegółowy zakres rzeczowy obejmuje załączony do SIWZ przedmiar robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym względzie: a) dysponują osobą mogącą pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającej aktualne zaświadczenie przynależności do Izby Inżynierów, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia / nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 3. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami w ZUS-ie i o niezaleganiu z opłatami, podatkami w Urzędzie Skarbowym. 4. Wymagane uprawnienia budowlane osoby pełniącej funkcję kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem wpisu na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego . 5. Oświadczenie informujące, czy zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi czy przy udziale podwykonawców - jeżeli tak, to jaka część zamówienia będzie im powierzona. 6. Kosztorys ofertowy. 7. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, należy załączyć je do oferty. Podlega ono opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Opłatę skarbową należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Żninie nr 76 8181 0000 0001 2742 2000 0001.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gmina.znin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach