Przetargi.pl
Remont pomieszczeń w budynkach w Bydgoszczy oraz odcinka kanalizacji w Osówcu

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska 147
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 378 13 19 , fax. 52 378 13 13
 • Data zamieszczenia: 2016-06-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Gdańska 147 147
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 378 13 19, fax. 52 378 13 13
  REGON: 34126041200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.11wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojskowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń w budynkach w Bydgoszczy oraz odcinka kanalizacji w Osówcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Część 1: Remont części pomieszczeń oraz klatki schodowej w budynku nr 2 w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy Roboty ogólnobudowlane obejmują między innymi: rozbiórka posadzek, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, wykonanie: posadzek z płytek wraz z przygotowaniem podłoża, tynków wewnętrznych oraz gładzi gipsowych, wymiana pokrycia podłóg (wykładzin PCW), gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych preparatami UNI GRUNT, licowanie ścian płytkami, malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi tynków wewnętrznych, podwyższenie stalowej kutej balustrady do wysokości 1,10m, wywóz i utylizacja gruzu. Roboty wodnokanalizacyjne, centralnego ogrzewania i wentylacyjne obejmują: wymiana wyeksploatowanych, zużytych odcinków istniejącej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, wymiana elementów wyposażenia łazienek, tzw. biały montaż, wykonanie prób i pomiarów. Roboty elektryczne obejmują: demontaż i montażu: opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, wymiana części instalacji elektrycznej, wykonanie prób i pomiarów. Główny przedmiot zamówienia CPV - 45400000 - 1 (roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych) Dodatkowe przedmioty zamówienia CPV- 45330000 - 9 (roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne) CPV-45310000-3 (roboty instalacyjne elektryczne) Cześć 2: Remont instalacji elektrycznej (rozdzielnice i wyłączniki prądu) w budynku nr 29w kompleksie wojskowym przy ul. Dwernickiego 1w Bydgoszczy Roboty elektryczne obejmują: montaż przycisków ppoż, montaż rur winidurowych oraz ułożenie w nich przewodów kabelkowych, demontaż łączników warstwowych, montaż aparatów elektrycznych, wykonanie prób i pomiarów. Główny przedmiot zamówienia CPV-45310000-3 (roboty instalacyjne elektryczne) Część 3: Remont klatek schodowych budynku nr 72 i nr 73w kompleksie wojskowym w Bydgoszczy Roboty ogólnobudowlane obejmują między innymi: wymiana drewnianych ścianek działowych na systemowe przeciwpożarowe, demontaż podsufitek stropów nad piętrem w obrębie klatek schodowych, odtworzenie istniejącego, zamurowanego otworu drzwiowego, oczyszczenie, miejscowa naprawa oraz impregnacja preparatami grzybobójczymi i przeciwpożarowymi drewnianych elementów biegów i spoczników schodowych oraz elementów konstrukcji stropów, częściowe zamurowanie otworów drzwiowych, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej z dostosowaniem do przepisów ppoż, odnowienie drzwi zewnętrznych, obłożenie klatek schodowych (biegi, spoczniki, drewniane stropy nad parterem, dach nad piętrem, kanały wentylacji mechanicznej) okładzinami przeciwpożarowymi, wykonanie tynków wewnętrznych, gruntowanie powierzchni preparatami UNIGRUNT, malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych, podwyższenie istniejących balustrad schodowych, drewnianych do wysokości 1,10 m, montaż stopni stalowych przy wejściu na strych, wywóz i utylizacja gruzu. Roboty elektryczne obejmują: roboty w zakresie demontażu i montażu: elementów instalacji oświetlenia ogólnego i awaryjnego, elementów ochrony od porażeń prądem elektrycznym, wykonanie prób i pomiarów. Główny przedmiot zamówienia CPV - 45400000 - 1 (roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych) Dodatkowe przedmioty zamówienia CPV - 45111300 - 1 (Roboty rozbiórkowe) CPV - 45111220 - 6 (Roboty w zakresie usuwania gruzu) CPV - 45262500 - 6 (Roboty murarskie i murowe) CPV - 45410000 - 4 (Roboty tynkarskie) CPV 45421152 - 4 (Wykonanie ścian systemowych działowych) CPV 45442100 - 8 (Roboty malarskie) CPV 45421000 - 4 (Montaż stolarki budowlanej) CPV 45223210 - 1 (Wykonanie konstrukcji stalowych) CPV- 45330000 - 9 (roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne) CPV-45310000-3 (roboty instalacyjne elektryczne) Część 4: Remont schodów wejściowych w budynku nr 2 w kompleksie wojskowym w Osówcu Roboty ogólnobudowlane obejmują między innymi: zerwanie cokolika cementowego, rozebranie obrzeży trawnikowych, kostki brukowej i płyt chodnikowych rozebranie schodów zewnętrznych z płyt z kamieni sztucznych, skucie podestu i stopni betonowych, wykonanie konstrukcji betonowej, izolacji, oraz wymiana nawierzchni schodów zewnętrznych na płyty granitowe, montaż balustrady i pochwytów, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, malowanie lamperii oraz elewacji, wywóz i utylizacja materiałów porozbiórkowych. Główny przedmiot zamówienia CPV - 45400000 - 7(roboty budowlane) Część 5: Remont pomieszczeń w budynku nr 18 w kompleksie wojskowym przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Bydgoszczy Prace obejmują między innymi: Roboty budowlane: rozebranie: obicia ścian, posadzek z tworzyw sztucznych oraz z płytek, ścianki działowej, poszerzenie otworów drzwiowych, wykonanie nadproży, zeskrobanie i zmycie ścian w pomieszczeniach, gruntowanie powierzchni ścian i sufitów, gładzie gipsowe, licowanie ścian płytkami, wykonanie: sufitu podwieszanego, posadzek z tworzyw sztucznych, wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie i montaż ścianek z płyt HPL, malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi powierzchni wewnętrznych, wywiezienie i utylizacja gruzu. Roboty instalacyjne: wymiana wyeksploatowanych, zużytych odcinków istniejącej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, wymiana grzejników, montaż zaworów grzejnikowych, wymiana elementów wyposażenia łazienek, tzw. biały montaż, wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w wentylatory wyciągowe, wykonanie prób i pomiarów. Roboty elektryczne: demontaż i montażu: opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, wymiana części instalacji elektrycznej, wykonanie prób i pomiarów. Główny przedmiot zamówienia CPV - 45000000-7 (roboty budowlane) Dodatkowy przedmiot zamówienia CPV - 45331000 - 6 (instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych) CPV- 45311000- 0 (roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych) Część 6: Wymiana odcinka kanalizacji zewnętrznej ? 300 i stopni włazowych w studzienkach kanalizacyjnych na zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej i technologicznej kompleksu wojskowego Osówiec Roboty wodnokanalizacyjne obejmują: wymiana kanalizacji zewnętrznej z rur betonowych ? 300 na odcinku 35 mb na rury PVC-U SN8 ? 315x9,2; wymiana studzienki rewizyjnej z kręgów betonowych ? 1200 mm o głębokości do 3,0 m; demontaż stopni włazowych w studzienkach rewizyjnych; montaż nowych stopni włazowych szt. 410. Główny przedmiot zamówienia CPV - 45232410 - 9(roboty w zakresie kanalizacji ściekowej) Część 7: Roboty remontowe pomieszczeń garażowych w budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy Prace obejmują między innymi: Budynek nr 4 (OŻW): Roboty budowlane: demontaż bram garażowych drewnianych, ślusarki okiennej, skucie posadzki betonowej, przemurowanie otworów drzwiowych, wykonanie nadproży, skucie zmurszałego tynku, wykonanie posadzek betonowych, osadzenie bram garażowych stalowych, osadzenie stolarki okiennej aluminiowej i z PCV, wymiana krat okiennych, zeskrobanie i zmycie ścian w pomieszczeniach, gruntowanie powierzchni ścian i sufitów, gładzie gipsowe, malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi powierzchni wewnętrznych, wywiezienie i utylizacja gruzu. Roboty instalacyjne: demontaż fragmentu starej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami. Roboty elektryczne: demontaż i montaż: instalacji elektrycznej, opraw oświetlenia, osprzętu, montaż nowej tablicy rozdzielczej wraz z osprzętem modułowym, wykonanie prób i badań pomiarowych. Budynek nr 4 (SKW): Roboty budowlane: demontaż bram garażowych drewnianych, ślusarki okiennej, skucie posadzki betonowej, przemurowanie otworów drzwiowych, wykonanie nadproży, skucie zmurszałego tynku, wykonanie posadzek betonowych, osadzenie bram garażowych stalowych, osadzenie stolarki okiennej aluminiowej, wymiana krat okiennych, zeskrobanie i zmycie ścian w pomieszczeniach, gruntowanie powierzchni ścian, gładzie gipsowe, malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi powierzchni wewnętrznych, wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowych, wywiezienie i utylizacja gruzu. Roboty instalacyjne: demontaż fragmentu starej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami. Roboty elektryczne: demontaż i montaż: instalacji elektrycznej, opraw oświetlenia, osprzętu, montaż nowej tablicy rozdzielczej wraz z osprzętem modułowym, wykonanie prób i badań pomiarowych. Główny przedmiot zamówienia CPV - 45000000-7 (roboty budowlane) Dodatkowy przedmiot zamówienia CPV - 45331000 - 6 (instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych) CPV- 45311000- 0 (roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych) Część 8: Remont części pomieszczeń II piętra w budynku nr1 w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy Roboty ogólnobudowlane obejmują między innymi: rozbiórka posadzek oraz części ścianek działowych, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, wykonanie: ścianek działowych, posadzek z płytek wraz z przygotowaniem podłoża, tynków wewnętrznych oraz gładzi gipsowych, wymiana pokrycia podłóg (wykładzin PCW), gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych preparatami UNI GRUNT, licowanie ścian płytkami, montaż ścianek HPL, malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi tynków wewnętrznych, wywóz i utylizacja gruzu. Roboty wodnokanalizacyjne, centralnego ogrzewania i wentylacyjne obejmują: wymiana wyeksploatowanych, zużytych odcinków istniejącej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, wymiana części instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, wymiana elementów wyposażenia łazienek, tzw. biały montaż, wykonanie prób i pomiarów. Roboty elektryczne obejmują: demontaż i montażu: opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, wymiana części instalacji elektrycznej, wykonanie prób i pomiarów. Główny przedmiot zamówienia CPV - 45400000 - 1 (roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych) Dodatkowe przedmioty zamówienia CPV- 45330000 - 9 (roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne) CPV-45310000-3 (roboty instalacyjne elektryczne)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości: a) część 1: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100); b) część 2: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. c) część 3: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100); d) część 4: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. e) część 5: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100); f) część 6: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. g) część 7: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100); h) część 8: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100); 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146). 3. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium co najmniej na okres związania ofertą. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek Zamawiającego - 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy - NBP O/O BYDGOSZCZ 27 1010 1078 0106 2113 9120 1000 z dopiskiem wadium sprawa nr 36/ZP/Rb/INFR/2016 część Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego. Kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu pieniężnego Wykonawca winien dołączyć do oferty. 5. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału do głównego księgowego Zamawiającego w bud. nr 108 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 14:00), a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 6. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu wypłatę pełnej kwoty wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 7. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium. 8. W przypadku składania wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zaleca się wymienienie wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 9. Wykonawca, którego oferta przed upływem terminu składania ofert nie będzie zabezpieczona dopuszczalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania w trybie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za odrzuconą. 10. Zwrotu wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy: 1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zmawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. W przypadku, gdy wadium zostało wpłacone w formie pieniężnej zostanie ono zwrócone Wykonawcy na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, w okolicznościach o których mowa w części VIII SIWZ w pkt. 10 ppkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z jej treści nie może wynikać konieczność przekazywania żądania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. Niedopuszczalny jest również zapis żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego oraz żadne inne ograniczenia. 14. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi ona być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. 15. Zabezpieczenie wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu bezwarunkową wypłatę tego zabezpieczenia. 16. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 17. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 3) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.11wog.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach