Przetargi.pl
Usługa usuwania śniegu z dachów oraz śniegu i lodu z rynien budynków Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w sezonie zimowym 2009/2010.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Dział Administracyjno-Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6113090 , fax. 056 6542948
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Dział Administracyjno-Gospodarczy
  ul. Gagarina 11 11
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6113090, fax. 056 6542948
  REGON: 00000132400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa usuwania śniegu z dachów oraz śniegu i lodu z rynien budynków Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w sezonie zimowym 2009/2010.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa usuwania śniegu z dachów o powierzchni 58 869 m2 oraz śniegu i lodu z rynien o długości 4 250 mb z budynków uniwersyteckich, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, w sezonie zimowym 2009/2010, od dnia zawarcia umowy do dnia 30 kwietnia 2010 r., wraz z wywozem śniegu i lodu poza tereny zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania usług w zakresie usuwania śniegu z dachów oraz śniegu i lodu z rynien, - 3 - 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów: 1) wypełnionego formularza ofertowego - załącznik nr 3 do SIWZ, 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, tj. po 28 marca 2009 r., 3) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, 4) oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 4 lub załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umk.pl/oferty/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach