Przetargi.pl
pno_24/09

Uniwersytet Mikołaja Kopernika ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6114254
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  ul. Gagarina 11
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6114254
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umk.pl/oferty/przetargi/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  pno_24/09
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa obiektywu mikroskopowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 380000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1000,00 PLN (tysiąc złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie są wykluczeni na podstawie art. 24 i spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, na potwierdzenie czego złożą dokumenty wymienione w Rozdziale VI SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 i 24. ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych wykonawcy lub dokument potwierdzający, że uzyskał on zgodę na zwolnienie, odroczenie albo rozłożenie na raty zaległych płatności - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości wykonawcy w uiszczaniu opłat i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub dokument potwierdzający, że uzyskał on zgodę na zwolnienie, odroczenie albo rozłożenie na raty zaległych płatności - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5) Dowód wniesienia wadium. W przypadku przelewu, wadium musi być zarejestrowane na koncie Zamawiającego przed upłynięciem terminu otwarcia ofert. 6) Zobowiązanie do podpisania umowy zgodnej z duchem i treścią załączonego wzorca (Załącznik nr 2).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umk.pl/oferty/przetargi/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach