Przetargi.pl
Budowa nowych kwater-Szkółka Zarośle

Nadleśnictwo Brodnica ogłasza przetarg

 • Adres: 87-300 Brodnica, ul. Sądowa 16
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 4943900, 604753840 , fax. 056 4943923
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Brodnica
  ul. Sądowa 16 16
  87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 4943900, 604753840, fax. 056 4943923
  REGON: 87052999428001
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka nieposiadająca osobowości prawnej n

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa nowych kwater-Szkółka Zarośle
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa szkółki leśnej polegająca na przygotowaniu kwater wraz z ogrodzeniem pod produkcję szkółkarską w leśnictwie zarosle w oddziale 87a opow. 0,26 ha, w oddz. 87c o pow. 0,77 ha, w oddz. 88a opow. 0,3 l ha. Rozdrobnienie pozostałości pozrębowych rębakiem oraz przetransportowanie w miejsce składowania kompostu i usypania pryzmy, wykarczowanie pni po ściętych drzewach i usunięcie z powierzchni na odległość 100 mb, przy ilości pni 600-800 szt./ha, wyrównanie powierzchni wraz z usunięciem resztek korzeni- zabieg min. 2-krotny, orka pełna wyżej wymienionych powierzchni [ gleba rdzawo-brun. na piasku lużnym], siew gatunków przedplonowych zakupionych przez Zamawiającego, rozsiew kompostu rozrzutnikem wraz z powtórną orką, zakup słupków betonowych zbrojonych, o wymiarach dług. 290 cm, szer.13x13 cm, lub 14x14cm, wraz z zaczepami do mocowania siatki na wysokość od dołu 90cm, 175cm i 255cm i wkopanie ich na głębokość 80cm w odstępie co 3.0 m, zakup i grodzenie powierzchni ocynkowaną siatką ogrodzeniową z oczkami 50x50 mm, grub. 3 mm, wysokości 170 cm, z drutem ocynkowanym grub. 3 mm, naciąganym w trzech płaszczyznach, zgodnie z zaczepami znajdującymi się na słupkach, wykonanie i zamontowanie dwuskrzydłowej bramy o szer. 6 mb. i wys. 170 cm, ze stelażem metalowym naciągniętym siatką o w/wym. wymiarach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 2000.00 zł (słownie: dwatysiące złotych i 00/100 gr
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22. i 24. ustawy)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunku 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22. i 24. ustawy (ujęte np. na formularzu ofertowym. stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ), 3) aktualne zaświadczenie właściwego terenowo urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), 4) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: brodnica.torun.lasy.gov.pl.

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach