Przetargi.pl
Zakup i dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2009/2010

Miasto i Gmina Chodecz ogłasza przetarg

 • Adres: 87-860 Chodecz, ul. Kaliska 2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2848070 , fax. 054 2848070
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Chodecz
  ul. Kaliska 2 2
  87-860 Chodecz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2848070, fax. 054 2848070
  REGON: 91086683800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodecz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2009/2010
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju opałowego dla placówek szkolnych na terenie gminy Chodecz w sezonie 2009/2010r Zamówienie dotyczy dostawy 130.000 litrów oleju opałowego, który powinien spełniać następujące parametry fizyko-chemiczne: - gęstość w temp. 15 stopni C 839-temperatura zapłonu-71stopni C - skład frakcyjny-57,3- lepkość kinetyczna w temp. 20 stopni C - 3,15 zawartość siarki - 0,137%- zawartość wody - 118- całkowita wartość zanieczyszczeń - 8,0- wartość opałowa - kJ-43,4 - pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości po dest. - 0,020- temperatura płynięcia -33- barwa czerwona - zawartość znacznika - 8,2 CPV 09135100-5
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w specyfikacji
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: w specyfikacji

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chodecz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach