Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego do kotłowni UG Fabianki i SP Nasiegniewo, zakup etyliny, oleju napędowego do samochodów służbowych Urzędu Gminy Fabianki, OSP, Policji oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Fabiankach z/s Chełmica Duża

Gmina Fabianki ogłasza przetarg

 • Adres: 87-811 Fabianki, Fabianki 4
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2517210 , fax. 054 2517229
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Fabianki
  Fabianki 4 4
  87-811 Fabianki, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2517210, fax. 054 2517229
  REGON: 91086684400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.fanianki.lo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego do kotłowni UG Fabianki i SP Nasiegniewo, zakup etyliny, oleju napędowego do samochodów służbowych Urzędu Gminy Fabianki, OSP, Policji oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Fabiankach z/s Chełmica Duża
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do kotłowni UG Fabianki i SP Nasiegniewo, zakup etyliny, oleju napędowego do samochodów służbowych Urzędu Gminy Fabianki, OSP, Policji oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Fabiankach z/s Chełmica Duża. Zamówienie będzie obejmowało: - dostawę oleju opałowego do kotłowni olejowej UG Fabianki w ilości - do 35000 l; - dostawę oleju opałowego do kotłowni SP Nasiegniewo w ilości - do 30000 l; - zakup oleju napędowego w ilości - do 30000 l; - zakup etyliny - benzyny Pb 95 do samochodów służbowych w ilości - do 15000 l; Dostawca jest zobowiązany dostarczyć zamawiającemu każdorazowo dla danej partii oleju opałowego atest. Wymagane dane techniczne: olej opałowy: - wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg; - zawartość siarki nie większa niż 0,2 % m/m; - gęstość w 15 oC nie większa niż 0,860 g/m3; Dostawca dostarczy paliwo autocysterną z zalegalizowanym przez Urząd Miar i jakości z przepływomierzem. Olej opałowy winien posiadać atest. Wskazane jest aby oferenci - dostawcy podali parametry fizyko - chemiczne dostarczonego przez siebie oleju opałowego. W przypadku dostarczenia oleju opałowego złej jakości , koszty związane z naprawą i konserwacją oraz ewentualnymi naprawami kotłowni olejowej obciążają dostawcę. Zamawiający oświadcza, że może dokonać z udziałem dostawcy komisyjnego pobierania próbek oleju opałowego, celem poddania ocenie laboratoryjnej zgodności z normą. Powyższe dotyczy również paliwa do samochodów służbowych. Dostawca zobowiązany jest zagwarantować ciągłość i terminowość dostaw w okresie sezonu grzewczego 2009/2010. Miejsce dostawy oleju opałowego: - kotłownia olejowa UG Fabianki; - kotłownia olejowa SP Nasiegniewo Wielkość i termin dostawy będzie określał każdorazowo zamawiający - telefonicznie lub za pomocą faxu. Podczas tankowania zamawiający zabezpieczy obecność konserwatora kotłowni olejowej Urzędu Gminy Fabianki, który zobowiązany jest wyłączyć piec i sprawdzić ilość dostarczonego paliwa odnotowując w książce eksploatacji kotłowni olejowej. Tankowanie oleju napędowego i etyliny odbywać się będzie sukcesyjnie na stacjach paliw wskazanych przez dostawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie żądał wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się dostawcy, którzy: a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych; b) dysponują minimum autocysternę, która odmierza ilość dostarczanego paliwa , zalegalizowanym przez Urząd Miar i Jakości przepływomierzem lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu tego sprzętu. c) dysponują stacją, na której tankowane będą pojazdy, w promieniu 10 km od siedziby zamawiającego - Urzędu Gminy Fabianki. d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pzp.;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, musi złożyć następujące dokumenty: 1.Wypełnić druk Formularz ofertowy lub przygotować ofertę ściśle wg wzoru - druku załączonego przez Zamawiającego - druk stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji. 2.Upoważnienie do podpisania oferty - wzór stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji. Upoważnienie jest wymagane wyłącznie wtedy, gdy upoważnienie to nie wynika z zaświadczenia wymaganego w pkt. 4 niniejszego paragrafu. 3.Wykaz prac przeznaczonych do podwykonania - wzór stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji. Wypełnienie tego załącznika jest obowiązkowe wyłącznie wtedy, gdy wykonawca zamierza powierzyć cześć prac podwykonawcom. W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu - § 8 ust. 1 należy przedłożyć następujące dokumenty: 4. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. 5. Wypełnić druk Wykaz sprzętu potrzebnego do realizacji niniejszego zamówienia lub przygotować Wykaz ... według przedstawionego przez zamawiającego wzoru - wzór stanowi załącznik nr 4 Wymagane jest dysponowanie co najmniej 1 autocysterną, która ma możliwość odmierzania dostarczonego paliwa, zalegalizowanym przez Urząd Miar i Jakości przepływomierzem lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów to udostępnienia tego sprzętu. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie ww. warunek podmioty mogą spełniać łącznie 6.Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Pzp. - wzór stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji. W przypadku składania oferty przed podmioty występujące wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.fabianki.lo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach