Przetargi.pl
USŁUGI TRANSPORTU SANITARNEGO

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 123
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6358236 , fax. (0-44) 63 58 208
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II
  ul. Czapliniecka 123 123
  97-400 Bełchatów, woj. łódzkie
  tel. 044 6358236, fax. (0-44) 63 58 208
  REGON: 00030650300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-belchatow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI TRANSPORTU SANITARNEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego są usługi transportu sanitarnego realizowane dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie. 2. Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego 60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 3. Opis oraz wielkość lub zakres zamówienia: 1) Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 4 części (zadania). 2) Przedmiot zamówienia obejmuje usługi transportu sanitarnego w zakresie: Zadanie nr 1 - Transport sanitarny całodobowy; Zadanie nr 2 - Transport sanitarny pacjentów Szpitala oraz w ramach POZ; Zadanie nr 3 - Transport pacjentów objętych dializoterapią oraz zakwalifikowanych do przeszczepu; Zadanie nr 4 - Transport krwi i materiału biologicznego. 3) Szczegółowy opis wymagań dotyczących ww. usług w ramach poszczególnych zadań został zamieszczony w Rozdziale XVIII SIWZ. 4. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-belchatow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach