Przetargi.pl
Budowa zbiornika retencyjno-widokowego WOJSKA POLSKIEGO na rzece Łódce przy ASP w Łodzi

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych ogłasza przetarg

 • Adres: 90-532 Łódź, ul. ks. I.J. Skorupki 21
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 638 48 88 , fax. 42 638 48 77
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych
  ul. ks. I.J. Skorupki 21 21
  90-532 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77
  REGON: 00051418200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uml.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zbiornika retencyjno-widokowego WOJSKA POLSKIEGO na rzece Łódce przy ASP w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - zdjęcie i hałdowanie humusu, - ułożenie drogi technologicznej wzdłuż rzeki i zbiornika na odcinku od ul. Pankiewicza do ul. Palki z odgałęzieniem do ul. Wojska Polskiego - uporządkowanie koryta rzeki Łódki od ul. Pankiewicza do km 15+944 (10 m poniżej ujścia rowu powierzchniowego) * dno umocnić płytami żelbetowymi ażurowymi 175x100x15 cm * skarpy do wysokości 1,5m umocnić narzutem kamiennym w płotkach faszynowych 1,5x1,5 m ułożonym na geowłókninie. - rozbiórka 2 kładek dla pieszych i (kopca) z (estakadą) - wykonanie robót ziemnych w czaszy zbiornika - uszczelnienie czaszy zbiornika matą bentonitową, ukształtowanie dna i skarp - roboty konstrukcyjne - budowla piętrząco - upustowa , stojak Mnicha z leżakiem ?800 przyczółkiem wlotowym i wylotowym, oraz przelewem powierzchniowym z rowem odpływowym, - wykonanie kinety rzeki Łódki w czaszy zbiornika wraz z umocnieniami - wykonanie umocnień skarp zbiornika - roboty wykończeniowe - humusowanie, obsiew nasionami traw skarp i obrzeży zbiornika, rozbiórka drogi technologicznej Powierzchnia zbiornika w linii brzegu - 11 239 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452472703
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną