Przetargi.pl
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Gmina Wróblew ogłasza przetarg

 • Adres: 98-285 Wróblew, Wróblew 15
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 8286612 , fax. 043 8213415
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wróblew
  Wróblew 15 15
  98-285 Wróblew, woj. łódzkie
  tel. 043 8286612, fax. 043 8213415
  REGON: 73093456500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wroblew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Całkowite szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ: Taryfa Cxx - oświetlenie uliczne: w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r. wynosi 322 966,80 kWh. (W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. - 161 483,80 kWh. W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 161 483,40 kWh.). Taryfa Cxx - pozostałe obiekty: w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2014r. wynosi 824 948,40 kWh. (W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. - 412 474,20 kWh. W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 412 474,20 kWh.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 090000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wroblew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach