Przetargi.pl
Usługi ochrony obiektów, osób i mienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7232281 , fax. 076 7232905
 • Data zamieszczenia: 2016-03-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
  ul. Sejmowa 5A 5A
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7232281, fax. 076 7232905
  REGON: 39063479300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.legnica.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi ochrony obiektów, osób i mienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie stałej usługi ochrony obiektów, osób i mienia należącego do Zamawiającego. 2.Przez ochronę osób rozumie się działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej studentów pracowników i gości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 3.Przez ochronę mienia rozumie się działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciw mieniu i przeciwdziałanie powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń. Ochrona mienia obejmuje zabezpieczenie mienia oraz przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym, zapobiegania naruszeń mienia o charakterze przestępczym w postaci kradzieży, zniszczeń oraz dewastacji. 4.Zakres świadczonej usługi obejmować będzie obiekty uczelni znajdujące się przy ulicy: ul. Sejmowej 5 w Legnicy - gdzie znajdują się budynki oznaczone literami A, B, C, D, E; ul. Rataja 20 w Legnicy; ul. Tarasa Szewczenki 3 w Legnicy; ul. Mickiewicza 10 w Legnicy. 3.1 Budynek A, główna siedziba (rektorat) - budynek czterokondygnacyjny, o pow. użyt. ok. 9275 m2, w tym sale wykładowe, sale ćwiczeniowe, pracownie komputerowe, pracownie medyczne, serwerownia, pom. wykładowców i biurowe, sanitariaty, kawiarenka internetowa z czytelnią, bar Fanaberia, sala fitness, siłownia, archiwum, 2 dźwigi osobowe, 4 platformy dla osób niepełnosprawnych, węzeł cieplny, 3 rozdzielnie elektryczne. Portiernia ochrony wyposażona w systemem monitoringu wizyjnego (kamery na każdej kondygnacji i na zewnątrz budynku) oraz centralkę alarmu antywłamaniowego. Posterunek ochrony całodobowy, obsada dwuosobowa, dyżur pełniony w systemie zmianowym w godzinach od 6:00 - 18:00 oraz od 18:00 - 6:00. Pracownicy ochrony są zobowiązani w czasie pełnienia dyżurów do dokonywania obchodów kontrolnych obiektów A, B, E, D oraz terenów zewnętrznych wokół obiektów co 60 minut w godzinach od 8:00 - 21:00, natomiast w godzinach od 21:00 - 8:00 - co dwie godziny lub częściej w razie zauważenia sytuacji niepożądanych, zagrażających mieniu i bezpieczeństwu. 3.2 Budynek C - czterokondygnacyjny, o pow. użyt. ok. 9424 m2, w tym sale wykładowe, sale ćwiczeniowe, pracownie komputerowe, serwerownia, laboratorium chemiczne, materiałoznawstwa, pom. wykładowców i biurowe, sanitariaty, biblioteka, archiwum, punkt Ksero, 2 dźwigi osobowe, węzeł cieplny, 3 rozdzielnie elektryczne. Portiernia ochrony wyposażona w systemem monitoringu wizyjnego (kamery na każdej kondygnacji i na zewnątrz budynku) oraz centralkę alarmu antywłamaniowego. Posterunek ochrony całodobowy, dyżur pełniony w godzinach od 6:00 - 18:00 przez obsadę 2 osobową natomiast od godziny 18:00 - 6:00 (zmiana nocna) w składzie 1 osobowym. Pracownicy ochrony są zobowiązani, w czasie pełnienia dyżurów, do dokonywania obchodów kontrolnych budynków C i E oraz terenów zewnętrznych wokół nich w godzinach od 8:00 - 18:00 co najmniej co 60 minut. 3.3 Budynek E - parterowy o pow. użyt. ok. 1910 m? , w budynku znajdują się 4 sale wykładowe dla około 850 osób, pom. biurowe, serwerownia, węzeł cieplny, wentylatorownia, rozdzielnia elektryczna, sanitariaty, obszerny hall z antresolą i dwoma szatniami. Budynek chroniony przez obsadę z budynku C w godzinach od 8:00 do 18:00, w formie obchodowej, co 60 min. lub częściej. W godzinach od 18:00 - 8:00 dozór budynku E, będzie wykonywany przez pracownika ochrony z budynku A od 18:00- 21: co 60 min., od godz. 21:00 - 8:00 co 2 godziny lub częściej - w razie zauważenia sytuacji niepożądanych, zagrażających mieniu i bezpieczeństwu. 3.4 Budynek B - czterokondygnacyjny, o pow. użyt. ok. 9400 m2, niezagospodarowany przeznaczony do kapitalnego remontu. Budynek chroniony przez obsadę z budynku A w formie obchodowej w godzinach od 8:00 - 21:00 - co 60 minut, natomiast w godzinach od 21:00 - 8:00 - co dwie godziny lub częściej - w razie zauważenia sytuacji niepożądanych, zagrażających mieniu i bezpieczeństwu. Ogrodzenie całego terenu - trwałe, oświetlenie zewnętrzne - sieć elektryczna podziemna, 30 punktów świetlnych, drogi komunikacyjne - asfaltowe, kostka brukowa i granitowa, parkingi, w części centralnej plac z miejscami do postoju samochodów. Dodatkowo do obowiązków pracownika ochrony w obiekcie przy ul. Sejmowej 5: - budynek A należy otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej (ppoż.) od strony ul. Sejmowej, - budynek C należy otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej od strony ul. Nowy Świat. Otwieranie bram odbywa się za zgodą kierownictwa uczelni i administratora budynków (nie dotyczy sytuacji awaryjnych, szczególnych, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa). Wszystkie obchody winny być odnotowywane w Zeszycie Służby z możliwością stałego wglądu przez strony Umowy. 3.5. Nieruchomość przy ulicy Tarasa Szewczenki 3, na której znajduje się budynek dwukondygnacyjny nieużytkowany, przeznaczony do kapitalnego remontu. Posesja nieogrodzona, słabo oświetlona, ochrona mienia realizowana w formie objazdowo-obchodowej przez grupę interwencyjną codziennie, co 4 godz. raz o godzinie 04:00. Obchody winny być pisemnie odnotowywane w Zeszycie Służby z możliwością stałego wglądu przez strony Umowy. W sytuacjach awaryjnych, związanych z dewastacją mienia, kiedy Zamawiający będzie musiał zamurować wejście do obiektu, a proces wiązania zaprawy murarskiej wymaga określonego czasu, częstotliwość dokonywania objazdu patrolu może ulec zwiększeniu. 3.6. Nieruchomość przy ulicy Rataja 20, na której znajduje się budynek 3 kondygnacyjny, oraz parterowy budynek gospodarczy, obiekt nieużytkowany, przeznaczony do remontu. Posesja ogrodzona ze wszystkich stron, oświetlona - dostatecznie, w budynku zainstalowana instalacja alarmowa. Ochrona obiektu realizowana jest w formie objazdowo-obchodowej przez grupę interwencyjną codziennie co 4 godziny. Wszystkie obchody winny być pisemnie odnotowywane w Zeszycie Służby (bud.A) z możliwością stałego wglądu przez strony Umowy. 3.7.Budynek przy ulicy Mickiewicza 10 (Dom Studenta) - budynek czterokondygnacyjny, o pow. użyt. ok. 4909 m2, w tym pomieszczenia socjalno-mieszkalne, biurowe, usługowe, sanitariaty, restauracja, klub studencki, 1 dźwig osobowy. Portiernia ochrony wyposażona w systemem monitoringu wizyjnego (kamery na każdej kondygnacji i na zewnątrz budynku) oraz centralkę alarmu antywłamaniowego. Posesja ogrodzona, z miejscami parkingowymi, wjazd główny od strony ul. Mickiewicza wyposażony w automatyczną bramę przesuwną. Posterunek ochrony całodobowy, dyżur pełniony w godzinach od 7:00 - 19:00 ochrona jednoosobowa oraz 19:00 - 7:00 - ochrona jednoosobowa (dyżur nocny). Pracownicy ochrony są zobowiązani do dokonywania obchodów kontrolnych obiektu oraz terenów zewnętrznych wokół obiektów, co najmniej co 60 minut - w godzinach od 6:00 - 20:00. Natomiast w godzinach od 20:00 - 6:00 pracownik ochrony budynku przy ul. Mickiewicza 10, dokonuje obchodów zewnętrznych co 2 godziny, lub częściej w razie zauważenia sytuacji niepożądanych, zagrażających mieniu i bezpieczeństwu. Obchody winny być pisemnie odnotowywane w Zeszycie Służby z możliwością stałego wglądu przez strony Umowy. Pracownik ochrony zobowiązany jest otwierać bramę wjazdową samochodom mogącym parkować na niestrzeżonym parkingu. 3.8. Budynek D - obiekt biurowo-dydaktyczny stanowiący kompleks dwóch budynków o zróżnicowanej ilości kondygnacji (dwukondygnacyjny) połączony ze sobą łącznikami o pow. użyt. 1368 m? , w budynku znajdują się sale wykładowe, ćwiczeniowe, laboratorium biochemii i toksykologii, pracownie: OZE, elektroniki i miernictwa, E-edukacji, techniki mikroprocesowej, mikrobiologii, pokoje socjoterapii, serwerownia, sanitariaty, pomieszczenia techniczne- węzeł cieplny, wentylatorownia, rozdzielnia główna, dźwig dla osób niepełnosprawnych obszerny hall z portiernią i szatnią. Budynek wyposażony w systemem monitoringu wizyjnego (kamery na każdej kondygnacji i na zewnątrz budynku) oraz centralkę alarmu antywłamaniowego. Budynek chroniony przez obsadę z budynku A od 8:00 do 21:00, w formie obchodowej, co 60 min. lub częściej, w godzinach od 21:00 - 8:00 co 2 godziny lub częściej - w razie zauważenia sytuacji niepożądanych, zagrażających mieniu i bezpieczeństwu. 4. W każdym obiekcie, a także w ramach grup interwencyjnych, ochrona będzie pełniona, przez co najmniej jednego licencjonowanego pracownika. Wszyscy pracownicy ochrony Wykonawcy, w czasie wykonywania obowiązków objętych umową, występują w jednolitym umundurowaniu, które otrzymują od Wykonawcy. Każdy pracownik zobowiązany jest do posiadania identyfikatora oraz musi być wyposażony przez Wykonawcę (niezależnie od łączności udostępnionej przez Zamawiającego) w środki łączności, umożliwiające stały kontakt radiowy z dyspozytorem agencji i grupą interwencyjną. 5.Do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące obowiązki ochrony, w tym osoby wchodzące w skład grup interwencyjnych, były zatrudnione na umowę o pracę, oraz aby: 11 z ww. osób posiadało licencję pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia (w tym pracownicy grupy interwencyjnej), upoważniającą do wykonywania czynności określonych w ustawie o ochronie osób i mienia ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. (Dz. U. 2005 Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) a pozostałe z ww. osób (przynajmniej 17 osób), które będą wykonywać obowiązki ochrony (posiadanie licencji nie jest wymagane) posiadało minimum roczne doświadczenie w dozorowaniu obiektów 6. Grupa interwencyjna musi składać się z co najmniej 2 pracowników posiadających licencję ochrony fizycznej pierwszego lub drugiego stopnia. Własna Grupa interwencyjna powinna być umundurowana z logo firmy Wykonawcy (samochód, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 13 umowy, również z tym samym logo firmy wykonawcy) i wyposażona w środki przymusu bezpośredniego, paralizatory zwane bronią, (może posiadać broń gazową), broń palna - niewymagana. 7. Wykonawca w całym okresie obowiązywania Umowy zobowiązuje się posiadać minimum 2 samochodowe grupy interwencyjne, których zadaniem będzie, w przypadku zgłoszenia zagrożenia lub potrzeby wsparcia, dotarcie do wskazanego obiektu w godzinach szczytu w czasie nie dłuższym niż 15 minut, natomiast w godzinach nocnych - nie dłuższym niż 8 minut. 8. W przypadku gdy zaistnieje potrzeba, Zamawiający zastrzega możliwość wezwania grupy interwencyjnej w celu wsparcia posterunków dozorowych poza przypadkami wymienionymi powyżej. 9.Pracownicy grupy interwencyjnej mają również kontrolować posterunki objazdowo obchodowe. 10. Pracownicy ochrony pełniący służbę w budynku pkt 3.7. powinni znać język angielski na poziomie komunikacyjnym. 11. Szczegółowy opis obowiązków oraz sposobu świadczenia usługi został określony w Szczegółowym Regulaminie służby ochrony mienia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 12. Wykonawca musi posiadać własne całodobowe centrum operacyjne z patrolem grup interwencyjnych, wyposażonych w łączność radiową z osobami sprawującymi bezpośrednią ochronę fizyczną we wszystkich obiektach, zgodnie z wymogami prawa. 13. Wykonawca musi dysponować stacją Monitorowania Alarmów. 14.Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę zobowiązany będzie do posiadania opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość, co najmniej 2 000 000, 00 złotych, obejmującej, co najmniej okres wykonywania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie zawodowe w ochronie obiektów, osób i mienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwsz.legnica.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach