Przetargi.pl
Usługi kominiarskie świadczone w budynkach należących do Gminy Piekary Śląskie i wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Żwirki 23
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2872981 , fax. 032 2872241
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Żwirki 23 23
  41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie
  tel. 032 2872981, fax. 032 2872241
  REGON: 27104905100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.piekary.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi kominiarskie świadczone w budynkach należących do Gminy Piekary Śląskie i wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi kominiarskie świadczone w budynkach należących do Gminy Piekary Śląskie i wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich w zakresie wyszczególnionym w wykazie czynności, stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji. 2. Zakres zamówienia obejmuje: a. czyszczenie przewodów kominowych dymowych, b. czyszczenie przewodów kominowych wentylacyjnych, c. czyszczenie przewodów kominowych spalinowych, d. okresowa kontrola, e. odgruzowywanie przewodu kominowego, f. ustalanie przyczyn wadliwego działania urządzeń grzewczo kominowych z wydaniem ekspertyzy zawierającej wskazanie rozwiązań technicznych prawidłowego eksploatowania i sposobu usunięcia występujących usterek i wad, g. założenie nasady na przewodzie kominowym, h. opinia w sprawie wskazania przewodów do podłączenia wszelkiego rodzaju urządzeń grzewczych i wentylacyjnych, i. inwentaryzacja przewodów kominowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909150004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgm.piekary.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach