Przetargi.pl
wykonywanie usług kominiarskich wraz z przeprowadzeniem okresowej kontroli stanu technicznej sprawności przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność Miasta Gliwice oraz budynków wybudowanych w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego - administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Dolnych Wałów 11
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3392900 , fax. 032 3392962
 • Data zamieszczenia: 2016-05-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o
  ul. Dolnych Wałów 11 11
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032 3392900, fax. 032 3392962
  REGON: 27656763200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbmgliwice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonywanie usług kominiarskich wraz z przeprowadzeniem okresowej kontroli stanu technicznej sprawności przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność Miasta Gliwice oraz budynków wybudowanych w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego - administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zgodnie z numeracją SIWZ: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług kominiarskich wraz z przeprowadzeniem okresowej kontroli stanu technicznej sprawności przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność Miasta Gliwice oraz budynków wybudowanych w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego - administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach. 3.4 Szczegółowy zakres zamówienia określa wzór umowy, który stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 3.5 Miejsca realizacji usługi (nieruchomości) stanowią wykazy adresowe, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. 3.6 Realizacja usług objętych niniejszym zamówieniem następować będzie w całości przy użyciu własnych sił kadrowych Wykonawcy, oraz z uwagi na charakter zadania, posiadanego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych, spełniających wytyczne polskich norm technicznych i jakościowych, ze szczególnym naciskiem na przesłanki ekologiczne. Do realizacji zamówienia należy zastosować sprzęt, materiały i wyroby dopuszczone do stosowania w Polsce, posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz w I gatunku. 3.7 Wykonawca usługi zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ w zakresie czynności zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i odpowiada za nie przestrzeganie tych przepisów. 3.8 Zatrudnione osoby winne posiadać aktualne, wymagane prawem polskim zaświadczenia o zdolności do wykonywania prac objętych niniejszym zamówieniem. 3.9 Wykonawca zobowiązany jest do zachowania dyskrecji i tajemnicy odnośnie powierzonych i w toku wykonywania usługi pozyskanych informacji dotyczących Zarządu Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach. 3.10 Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi na poziomie gwarantującym zachowanie właściwego standardu. W przypadku zgłaszania zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług przez użytkowników (klientów Zamawiającego), Wykonawca będzie odpowiednio ponosił konsekwencje finansowe zgodnie z ustaleniami umownymi. 3.11 Wykonawca musi przewidzieć do realizacji zamówienia taką ilość osób, aby wywiązać się z nałożonych obowiązków. 3.12 Dane teleadresowe terenowych jednostek Zamawiającego są dostępne na stronie internetowej: www.zbmgliwice.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909150004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zgodnie z numeracją SIWZ: 11.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100 PLN). 11.2 Wadium należy wnieść w terminie do dnia 18.05.2016r., do godz. 09.00. 11.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank - oddział w Gliwicach 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546. b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 11.4 W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w rozdz. 11 ust.8 SIWZ, w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w ust. 3 lit. od b do e musi być wystawione na Zamawiającego. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska) Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. 11.5 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 11.6 Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo. 11.7 Zwrot wadium. a. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust.8 pkt 2 niniejszego rozdziału. b. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. c. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. d. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11.8 Zatrzymanie wadium. a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli jest wymagane), c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. b. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11.9 Inne postanowienia dotyczące wadium. a. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Jednocześnie ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. b. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.7 pkt 1 niniejszego rozdziału, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas reakcji na usunięcie zgłoszonych nieprawidłowości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zbmgliwice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach