Przetargi.pl
przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług kominiarskich, w budynkach mieszkalnych administrowanych przez 2 administracje (ADM Nr 1, ADM Nr 2) Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o .o.

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 43-400 Cieszyn, ul. Liburnia 2a
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8523743 , fax. 033 8522560
 • Data zamieszczenia: 2015-05-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.
  ul. Liburnia 2a 2a
  43-400 Cieszyn, woj. śląskie
  tel. 033 8523743, fax. 033 8522560
  REGON: 24040417700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zbm.cieszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o. o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług kominiarskich, w budynkach mieszkalnych administrowanych przez 2 administracje (ADM Nr 1, ADM Nr 2) Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o .o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług kominiarskich, a w szczególności : czyszczenia przewodów kominowych, przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, opiniowanie urządzeń grzewczo - kominowych, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, sprawdzenie urządzeń grzewczo - kominowych pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego z uwzględnieniem odległości od łatwo palnych elementów konstrukcji budynku, sprawdzenie pod względem bezpieczeństwa użytkowania urządzeń pomocniczych : ławy kominiarskie, drabiny, włazy dachowe-świetliki w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o .o.. Wykonywanie usług kominiarskich : A. Bieżące utrzymywanie należytego stanu przewodów kominowych : sprawdzanie zgłoszonych usterek w funkcjonowaniu przewodów kominowych najpóźniej następnego dnia po przyjęciu zgłoszenia usuwanie ewentualnych zagruzowań, gniazd, itp. zbadanie i wskazanie ewentualnie stwierdzonych miejsc nieszczelności przewodów, okreslenie innych przyczyn funkcjonowania przewodów oraz określenie ich usunięcia - obowiązuje forma pisemna przekazywania informacji zamawiającemu. B. Okresowe utrzymywanie należytego stanu przewodów kominowych : 1. Czyszczenie przewodów kominowych od palenisk opalanych paliwem stałym wraz z usuwaniem sadzy, ewentualnych zagruzowań, gniazd itp. celem jego udrożnienia oraz wywozem odpadów na składowiska odpadów. Prace należy wykonać 4 razy w roku w kwartalnych odstępach w terminach do : a/15 września, b/15 grudnia, c/15 marca, d/15 czerwca. Ponadto w ramach w/w prac w przypadku uszkodzenia drzwiczek wyczystkowych przez kontrolującego należy wykonać ich naprawę bądź wymianę. Czynności potwierdzone przez lokatorów na zestawieniu do faktury. 2. Czyszczenie przewodów kominowych od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym wraz z usuwaniem ewentualnych zagruzowań, gniazd itp. celem jego udrożnienia oraz wywozem odpadów na składowiska odpadów. Prace należy wykonać 2 razy w roku w półrocznych odstępach w terminach do : a/15 września, b/15 marca. Ponadto w ramach w/w prac w przypadku niedrożności kratki wentylacyjnej bądź zaklejenia przez Najemcę lub konieczności wymiany, należy ją udrożnić bądź wymienić. Czynności potwierdzone przez lokatorów na zestawieniu do faktury. 3. Czyszczenie przewodów kominowych wentylacyjnych wraz z usuwaniem ewentualnych zagruzowań, gniazd itp. celem jego udrożnienia oraz wywozem odpadów na składowiska odpadów. Prace należy wykonać 2 razy w roku w półrocznych odstępach w terminach do : a/15 września, b/15 marca. W ramach w/w prac w przypadku niedrożności kratki wentylacyjnej bądź zaklejenia przez Najemcę lub konieczności wymiany Wykonawca zobowiązany jest do jej udrożnienia bądź wymiany. Ponadto Wykonawca dokonuje demontażu żaluzji, zaklejeń kratek wentylacyjnych co umożliwi mu dokonanie kontroli przewodów w sposób prawidłowy. Powyższą czynność dokumentuje w protokołach przeglądów w rubryce niezgodności niekrytyczne do usuniecia przez lokatora. Czynności potwierdzone przez lokatorów na zestawieniu do faktury. 4. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych 1 raz w roku w terminie do 30 czerwca zgodnie z wymogami art. 62 Prawa budowlanego i niezwłoczne sporządzenie protokołów pokontrolnych /według druku - w załączeniu/, wraz z wykazem występujących w przewodach kominowych elementów azbestowych i dostarczenie ich zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca (komplet dla wszystkich budynków)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909150004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zbm.cieszyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach